1 kommentarer

Barselsreglerne – det skal du vide, når du skal planlægge din barsel

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Forældre

Som kommende eller nybagt forælder og med udsigt til at skulle på barsel fra dit arbejde, har du brug for et overblik over barselsreglerne. Det overblik får du her.

I indlægget gennemgår jeg de forskellige typer af orlov med ret til barselsdagpenge, når du er lønmodtager og begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning og har ret til barselsdagpenge.

Vigtigt om retten til barselsdagpenge

For at have ret til barselsdagpenge skal du opfylde beskæftigelseskravet.

Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på borger.dk/barsel 

Men lad os komme i gang med gennemgangen af barselsreglerne.

Først er det vigtigt at vide, at der er ret til flere ugers orlov, end der er ret til barselsdagpenge i.

Begge forældre har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov = 64 uger i alt, men der er tilsammen kun ret til barselsdagpenge i 32 uger af de 64 ugers forældreorlov.

Som udgangspunkt skal de 32 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge være afholdt senest når barnet er 46 uger gammelt.

I min gennemgang tager jeg udgangspunkt i den orlov, der er ret til barselsdagpenge i efter barselsloven, og jeg har særligt fokus på de 32 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge.

Jeg kommer også ind på de frister, du skal overholde.

Jeg har lavet konkrete eksempler til de forskellige typer af orlov, og i dem alle er barnet født søndag den 15. december 2019.

Ret til fravær - de forskellige typer af orlov 

Barselsloven giver forældre ret til fravær ved graviditet, fødsel og adoption.

Der er 4 forskellige typer af orlov som alle forældre har ret til.

Derudover er der 3 typer af orlov som kan komme i spil i særlige situationer.


4 typer af orlov som alle forældre har ret til:


3 typer af orlov i særlige situationer:

Graviditetsorlov

Som gravid har du ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før den forventede fødselsdato.
Den forventede fødselsdato indgår i 4 ugers perioden.

Skal du have et planlagt kejsersnit, er det datoen for det planlagte kejsersnit, der tages udgangspunkt i, når man beregner 4 ugers perioden.


Eksempel på beregning af første barselsdag - 4 uger før forventet fødsel
Den forventede fødselsdato er søndag den 15. december 2019.

Første barselsdag 4 uger før forventet fødsel er mandag den 18. november 2019.Mulighed for delvis graviditetsorlov
Under graviditetsorloven har du mulighed for at arbejde delvist, hvis du ikke vil holde graviditetsorlov på fuld tid.

Du skal holde mindst 4 timers orlov om ugen under din delvise graviditetsorlov, for at få udbetalt barselsdagpenge.

Det er meget sjældent at lønmodtagere benytter sig af muligheden. Det er typisk selvstændige som har god glæde af muligheden.

Barselsorlov - kun mor

Når du har født dit barn, starter dine 14 ugers barselsorlov kalenderdagen efter fødslen.

De første 2 uger efter fødslen har du pligt til at holde barsel sammen med dit barn.

Den orlov du holder de første 2 uger efter fødslen kaldes også for pligtorlov.

Efter de 2 første ugers pligtorlov har du mulighed for at holde 12 ugers yderligere barselsorlov.Eksempel på barselsorlov
Du har født søndag den 15. december 2019.

Din barsel starter kalenderdagen efter fødslen, mandag den 16. december 2019.

Din sidste dag på barselsorlov (14 uger efter fødslen) er søndag den 22. marts 2020.
Delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen har du mulighed for at genoptage dit arbejde delvist, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Du skal holde mindst 1 times barsel om ugen, hvis du holder delvis barselsorlov.

Hvis du arbejder fuld tid i perioden fra og med uge 3 - 14 efter fødslen, har du ikke ret til barselsdagpenge i de uger du arbejder fuld tid.

Da du ikke kan gemme barselsorloven til senere, mister du retten til barsel i de uger.

Barnets far kan ikke overtage barselsorloven i de uger, du arbejder fuld tid.

Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven, kan du efter aftale med din arbejdsgiver forlænge din barselsorlov med de timer, du arbejder under barselsorloven.

På den måde begynder du først på din forældreorlov senere end 14 uger efter fødslen.Eksempel på delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen og under de efterfølgende 12 ugers barselsorlov genoptager du dit arbejde på ½ tid.

Det betyder, at din barselsorlov kan vare i 24 uger (på ½ tid) og ikke i 12 uger, som ved barsel på fuld tid.

I det konkrete eksempel hvor du har født den 15. december 2019, holder du barsel (pligtorlov) i de 2 første uger efter fødslen i perioden 16. - 29. december 2019.

Fra den 30. december 2019 - 14. juni 2020 holder du delvis barsel på ½ tid, så barselsorloven strækker sig over 24 uger.

Fædreorlov/medmødreorlov - kun far/medmor

Som far/medmor har du ret til at holde 2 ugers orlov lige efter fødslen.

Orloven starter som udgangspunkt kalenderdagen efter dit barn blev født.
Du kan også starte orloven, den dag dit barn blev født, hvis du ønsker det.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan du holde orloven opdelt og dermed fleksibelt.

Fædre/medmødreorloven skal som hovedregel være afholdt inden dit barn er 14 uger gammelt.

Undtagelsen er, hvis dit barn har været indlagt på sygehus lige efter fødslen.
Jeg går ikke nærmere ind i den situation i dette indlæg.
Er det aktuelt for dig, vil jeg anbefale dig at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis dit barn er født søndag den 15. december 2019, er den sidste dag du kan holde fædre/medmødreorlov søndag den 22. marts 2020.


Eksempler på hvordan fædreorloven kan holdes fleksibelt

 • 1 uge lige efter fødslen, og 1 uge når dit barn er 10 uger gammelt
 • 1 uge lige efter fødslen, og derefter 1 barselsdag (hverdage) i 5 uger i træk (delvis fædre/medmødreorlov)
 • 3 barselsdage (hverdage) efter fødslen, 2 barselsdage (hverdage) i uge 3, og 1 uge i uge 8 

Forældreorlov - begge forældre

Forældrene har tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Det vil sige, at alt hvad mor holder af orlov ud over de 14 ugers barselsorlov, og alt hvad far/medmor holder ud over de 2 ugers fædre/medmødreorlov, holdes af den fælles forældreorlov med mulighed for barselsdagpenge. Det gælder også når du får udbetalt løn under en del af din barsel.

Det er meget vigtigt at vide og forstå!

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 46 uger gammel, med mindre den forlænges eller udskydes.

Hvis forældreorloven forlænges eller udskydes skal forældreorloven være afholdt inden barnet bliver 9 år.

Hvor graviditets-, barsels- og fædre/medmødreorlov ikke kan gemmes til et senere tidspunkt, er det muligt med forældreorloven.

Forældreorloven kan derfor holdes meget fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Forældreorloven kan både udskydes (gemmes) og forlænges.
Både retsbaseret og aftalebaseret.

Det kommer vi til.Forældreorlov til mor
Som hovedregel starter mors forældreorlov, når de 14 ugers barselsorlov er afholdt.

Undtagelserne hertil er, at der har været holdt delvis barsel, hvor barselsorloven forlænges med de timer, der har været arbejdet under barselsorloven.

Det kan også være tilfældet, hvis barnet har været indlagt på sygehus i umiddelbar forlængelse af fødslen.Forældreorlov til far/medmor
Far/medmor har mulighed for at starte sin forældreorlov umiddelbart efter fødslen og dermed inden for de første 14 uger efter fødslen.

Modsat fædre/medmødreorloven kan forældreorloven tidligst starte dagen efter fødslen.

Normalt vil far/medmor først holde de 2 ugers fædre/medmødreorlov og derefter holde forældreorlov.

Forklaring af begreberne retsbaseret og aftalebaseret 

Retsbaseret
Retsbaseret betyder, at du har en lovsikret ret til at holde en del af forældreorloven på en bestemt måde.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel for at benytte dig af din ret.Aftalebaseret
Aftalebaseret betyder, at du har mulighed for at holde en del af forældreorloven fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen, skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel, og at din arbejdsgiver skal acceptere dine ønsker.

Vi starter med at kigge på de forskellige muligheder, der er for at forlænge forældreorloven.

Retsbaseret forlængelse af forældreorloven 

Der er mulighed for at forlænge forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger.

Det betyder, at de 32 ugers forældreorlov kan vare i 40 uger (8 ugers forlængelse) eller i 46 uger (14 ugers forlængelse) afhængig af, om orloven forlænges med 8 eller 14 uger.

Du får ikke ret til flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven!

Der er stadig kun 32 ugers barselsdagpenge under forældreorlov.

Du har mulighed for at få barselsdagpengene nedsat, så du får udbetalt barselsdagpenge under hele forældreorloven.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under forældreorloven bede Udbetaling Danmark om at nedsætte dine barselsdagpenge. Det er en mulighed, men på ingen måde et krav.

Hvis forældreorloven forlænges med nedsatte barselsdagpenge, har forlængelsen virkning for begge forældre fra det tidspunkt, du giver Udbetaling Danmark besked om, at pengene skal nedsættes fra og med.

Forlængelsen gælder også den refusion der evt. udbetales til din eller den anden forælders arbejdsgiver, når der udbetales løn under en del af forældreorloven. 

Det er oftest et krav fra din arbejdsgiver, at de får udbetalt fuld refusion, når du får udbetalt fuld løn under din barsel.

Aftal det derfor altid med din arbejdsgiver, hvis du vil nedsætte barselsdagpenge i en periode, hvor du får udbetalt løn.

Når du forlænger forældreorloven retsbaseret, kan du ikke udskyde forældreorlov til senere afholdelse.

Det vil sige, at en retsbaseret forlængelse gør, at du og barnets anden forælder mister muligheden for at holde barslen fleksibelt.

Aftalebaseret forlængelse af forældreorloven 

Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du forlænge forældreorloven ved at genoptage arbejdet delvist inden for de første 46 uger efter fødslen. Arbejdet skal genoptages delvist i den periode, hvor der ellers er mulighed for at holde forældreorlov.

Forældreorloven starter som udgangspunkt når barnet er 14 uger gammelt og holdes derfor indtil barnet er 46 uger gammelt (14 + 32= 46 uger).

En far/medmor har dog mulighed for at holde forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. En såkaldt fremrykket forældreorlov.

Når du arbejder delvist, kan du spare de timer op, som du arbejder under forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

De timer du har opsparet, kan du holde på et senere tidspunkt enten som barsel på deltid eller fuldtid.
Betingelsen er som altid, at du kan aftale det med din arbejdsgiver.
Det vil sige, at det ikke er en ret du har.

Retsbaseret udskydelse af forældreorloven 

Kun én af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højest 13 uger af forældreorloven til senere afholdelse.

Når du udskyder din forældreorlov, er det fordi du genoptager dit arbejde på fuld tid (din almindelige arbejdstid) i stedet for at holde den forældreorlov du ellers har mulighed for at holde med barselsdagpenge inden for de første 46 uger efter fødslen.

Forudsætningen er som altid, at du giver din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 8 uger efter fødslen.

Når den retsbaserede udskudte forældreorlov skal holdes, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver med 16 uger.

Orloven skal holdes i én lang periode, hvor du holder mindst 1 times barsel hver uge.
Det skyldes, at den skal holdes i sammenhæng og dermed skal der holdes barsel hver eneste uge.

Hvis du ikke holder barsel i en uge, er orloven afbrudt.

En retsbaseret udskydelse gælder også for en fremtidig arbejdsgiver.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan en retsbaseret udskydelse ændres til en aftalebaseret udskydelse. Det vil herefter være reglerne for aftalebaseret udskydelse der er gældende.

Aftalebaseret udskydelse af forældreorloven 

Det er muligt at gemme hele eller en del af forældreorloven til senere afholdelse (op til 32 uger).

Det har begge forældre mulighed for at benytte sig af.

Den periode du kan udskyde til senere, er den periode, hvor du indenfor de første 46 uger efter fødslen har genoptaget arbejdet på fuld tid (din normale arbejdstid), og derfor ikke har holdt den forældreorlov, som du ellers havde mulighed for at holde.

Betingelsen er, at du senest 8 uger efter fødslen giver din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel, og de accepterer dine ønsker.

Der er ikke fastsat nogle frister i barselsloven for hvor lang tid i forvejen du skal varsle din arbejdsgiver, når du vil holde aftalebaseret udskudt forældreorlov på et senere tidspunkt.

Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Kombination af aftalebaseret og retsbaseret udskydelse

Jeg har nu gennemgået mulighederne for at udskyde forældreorlov retsbaseret og aftalebaseret

Der er også mulighed for at kombinere en retsbaseret og aftalebaseret udskydelse.

Her er et konkret eksempel:

 • Mor udskyder 8 ugers forældreorlov retsbaseret - (det som kun den ene forælder kan gøre)
 • Mor udskyder også 4 ugers forældreorlov aftalebaseret
 • i alt 12 ugers udskydelse
 • Far/medmor udskyder 2 ugers forældreorlov aftalebaseret til senere afholdelse
 • I alt 2 ugers udskydelse

Samlet set har forældrene valgt at udskyde 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til senere brug.

De 6 af ugerne (4 fra mor og 2 fra far/medmor) er omfattet af reglerne for aftalebaseret udskydelse, og de 8 uger som mor har udskudt retsbaseret er omfattet af reglerne for retsbaseret udskydelse.

Hvis det virker forvirrende, så læs gennemgangen af retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af forældreorloven en gang til.

Orlov i særlige situationer 

Mor dør eller kan på grund af sygdom ikke passe barnet
Hvis mor dør, eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet i de 14 ugers barselsorlov, kan barnets far/medmor indtræde i hendes fravær og overtage barselsorloven.

For at en far/medmor kan indtræde i mors barselsorlov skal mor have ret til barselsdagpenge og hendes barselsorlov skal stoppes i den periode far/medmor indtræder i hendes ret til barselsorlov.  
Læs principafgørelse 1-19 på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk).

Ved mors sygdom skal der laves en lægeattest, hvor det fremgår, at hun ikke er i stand til at passe barnet og at lægen anbefaler, at far/medmor overtager barselsorloven.

Hvis mor dør, skal der ikke sendes dokumentation for dødsfaldet, da det fremgår af Folkeregistret, at hun ikke længere lever.

Hvis far/medmor overtager den fulde barselsorlov, mister han/hun retten til at holde fædre/medmødreorlov.Du mister dit barn (barnet afgår ved døden)
Hvis du mister dit barn inden for de første 32 uger efter fødslen, har begge forældre ret til at holde 14 ugers sorgorlov.

Sorgorloven starter kalenderdagen efter barnet er gået bort.

Sorgorloven træder i stedet for den orlov, forælderen ellers var i gang med at holde.

Under sorgorloven er der mulighed for at genoptaget arbejdet delvist, men modsat barsels- fædre/medmødre- og forældreorlov, kan du ikke forlænge sorgorloven med de timer du arbejder.

De 14 uger er dermed ultimative.

Som mor kan du i nogle tilfælde have mulighed for yderligere orlov, hvis du er sygemeldt fordi du har mistet dit barn og det er lægelige dokumenteret.
Orloven kan dog længest vare indtil 46 uger efter fødslen.

Er du efter de 46 uger efter fødslen fortsat syg fordi du har mistet dit barn, har du mulighed for at overgå til sygedagpenge som udbetales af din kommune.

I alle tilfælde vil jeg anbefale dig at søge råd og vejledning hos Udbetaling Danmark, hvis du mister dit barn.Barnet er indlagt på sygehus
Hvis dit barn har været indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, kan orloven med ret til barselsdagpenge forlænges i op til 3 måneder - svarende til 92 kalenderdage.

Det forudsætter, at arbejdet ikke genoptages under dit barns indlæggelse, og at barnet udskrives fra sygehuset senest når det er 60 uger gammelt.

Du skal sende dokumentation på dit barns indlæggelse til Udbetaling Danmark, hvis du vil have din barsel forlænget med indlæggelsesperioden.

Ofte vil en arbejdsgiver gerne have en kopi af dokumentationen for indlæggelsen, da det forlænger den periode du har ret til barselsdagpenge og eventuel løn i. Dokumentationen for indlæggelsen får du af sygehuset.

Indlæggelse på sygehus skal forstås meget bogstaveligt.

Hvis dit barn er født for tidligt og bliver udskrevet til tidligt hjemme ophold (åben indlæggelse) ses det ikke som indlæggelse, og giver ikke ret til forlængelse af orloven.

Ved barnets indlæggelse på sygehus kan der for far/medmor være mulighed for at holde orlov ved pasning af alvorligt sygt barn.

Jeg kommer ikke mere ind på orlov ved pasning af alvorligt sygt barn i dette indlæg, men du kan læse mere om pasning af alvorligt sygt barn på borger.dk eller kontakte Udbetaling Danmark.

Varsling af din barsel til din arbejdsgiver

Som gravid skal du senest 3 måneder før den forventede fødselsdato give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at føde, og om du vil benytte dig af retten til graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel.

Som far/medmor skal du senest 4 uger før, du forventer at holde fædre/medmødreorlov, give din arbejdsgiver besked om at du vil holde fædre/medmødreorlov, hvornår du forventer at holde fædre/medmødreorlov og i hvor lang tid du holder fædre/medmødreorlov (max 2 fulde uger med barselsdagpenge).

Når dit barn er blevet født, har I indtil 8 uger efter fødslen til at give jeres arbejdsgivere besked om hvordan barslen holdes efter fødslen.

8 ugers fristen forlænges med indlæggelsesperioden, hvis barnet har været indlagt på sygehus indenfor de første 8 uger efter fødslen.

Ansøgning om barselsdagpenge 

Her kan du læse, hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge ved Udbetaling Danmark afhængig af din konkrete situation.


Hvis du:

 • er gravid og ikke får udbetalt løn under din barsel, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen
 • får løn under en del af din barsel, og under barslen senere skal have barselsdagpengene udbetalt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din løn under barslen er stoppet
 • skal holde fædre/medmødre- eller forældreorlov med barselsdagpenge, skal du søge om barselsdagpengene senest 8 uger efter din første barselsdag.


Hvad har jeg ikke været omkring

Jeg har nu været omkring langt de fleste barselsregler, der er relevante for dig som kommende eller nybagt forælder.

Jeg har ikke beskrevet de særlige regler der er for forældreorlov, hvis ikke begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning eller hvis den ene forælder ikke har ret til barselsdagpenge.

Jeg har taget udgangspunkt i den barsel, du har ret til med barselsdagpenge efter fødslen af et levendefødt barn.

Der er nogle helt særlige situationer som ikke er beskrevet i dette indlæg. I de situationer, skal du have vejledning af Udbetaling Danmark.


Det kan være tilfældet ved:

 • flerbørnsfødsler hvor det ene barn dør
 • abort
 • fødslen af et foster før udgangen af den 22 graviditetsuge (som ikke har vist livstegn)
 • barnet dør, når det er mellem 32-46 uger gammelt
 • adoption
 • udsættelse af fædre/medmødreorloven, hvis barnet er indlagt efter fødslen


Barselsloven vs. individuelle vilkår under barsel

Jeg har ikke været omkring de individuelle vilkår, du har under din barsel.

Jeg har alene taget udgangspunkt i de rettigheder og muligheder du har ifølge barselsloven.

Forskellen mellem barselsloven og andre og mere gunstige vilkår under barsel er typisk, om du som gravid kan gå på graviditetsorlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel, eller om du har ret til løn under en del af din barsel.

De vilkår er fastsat i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Jeg har også lavet en tjekliste, hvor jeg guider dig igennem, hvordan du undersøger dine vilkår er under barsel.

Jeg har skrevet et indlæg om hvad du skal undersøge, når du skal på barsel som lønmodtager.

I indlægget bliver du guidet igennem hvordan du undersøger dine vilkår, hvilke frister du skal være opmærksom på, og at du skal planlægge og give din arbejdsgiver besked om din barsel.

Har du brug for hjælp til at planlægge din barsel?

Du har mulighed for at få min hjælp til at planlægge din barselsorlov og få lavet en personlig barselsplan.

Her kan du læse mere om barselsplanen.

Jeg håber, at du er blevet meget klogere på barselsreglerne efter at have læst dette indlæg, og at du nu har de bedste forudsætninger for at lave den optimale barselsplan til dig og din familie.

Nu ved du i hvert fald hvad der er af muligheder for barsel.

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert. Min mission og store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med barselsreglerne og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk. Med mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, ved jeg præcist hvad du skal gøre, for at du kommer bedst igennem barsels-junglen.

læs mere om barsel

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >