34 kommentarer

Barselsreglerne – det skal du vide, når du skal planlægge din barsel

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Forældre

Del indlægget med andre

Barselsreglerne i dette indlæg gælder for børn der er født til og med den 1. august 2022!


Er barnet født den 2. august 2022 eller senere klik her>>

Som kommende eller nybagt forælder og med udsigt til at skulle på barsel fra dit arbejde, har du brug for et overblik over barselsreglerne. Det overblik får du her.
Barselsreglerne kan være komplekse at forstå, og derfor har dette indlæg også en vis længde, da der er en hel del vi skal omkring.

I indlægget gennemgår jeg de forskellige typer af orlov med ret til barselsdagpenge, når du arbejder som lønmodtager og begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning og har ret til barselsdagpenge.

Selvstændigt erhvervsdrivende som driver deres virksomhed i selskabsform - typisk i et ApS eller i et A/S betragtes efter barselsloven som lønmodtager og ikke som selvstændig.

Jeg kommer også ind på de frister, du skal overholde.

I min gennemgang har jeg lavet konkrete eksempler til de forskellige typer af orlov, og i dem alle er barnet født søndag den 2. januar 2022.

Ret til fravær vs. ret til barselsdagpenge

Alle (juridiske) forældre har ret til at holde barsel, når de bliver forældre. Det vil sige mor, far og medmor.
Tiltænke forældre der opnår forældreskab via en rugemor (surrogatmoderskab) kan ikke opnå ret til barsel ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 1-19. 

Det er vigtigt at vide, at der er ret til flere ugers barsel, end der er ret til barselsdagpenge i. Det er væsentligt at vide, hvis økonomien ikke er en hindring for i hvor lang tid man har råd til at holde barsel.

Begge forældre har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov = 64 uger i alt, men der er tilsammen kun ret til barselsdagpenge i 32 uger af de 64 ugers forældreorlov.
De fleste steder som beskriver barselsreglerne, tager kun udgangspunkt i, at der samlet set er 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som forældrene kan dele mellem sig. Men de gør ikke opmærksom på, at der faktisk er yderligere 32 ugers ret til fravær under forældreorlov, som man kan bringe i spil, hvis der er brug for at holde barsel i en længere periode, og man har råd til at have en periode uden indkomst.

Som udgangspunkt skal de 32 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge være afholdt senest når barnet er 46 uger gammelt.

Vigtigt om retten til barselsdagpenge

For at have ret til barselsdagpenge under din barsel skal du opfylde beskæftigelseskravet.
Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på www.borger.dk/barsel

Har du ikke ret til barselsdagpenge, kan du ikke få udbetalt barselsdagpenge under din orlov, og din arbejdsgiver kan ikke få udbetalt refusion. Du kan selvfølgelig stadig holde barsel, men der vil ikke være nogen indkomst under orloven. Har kun den ene af forældrene ret til barselsdagpenge, kan du læse, hvad det betyder for mulighederne for at holde barsel lige her.

Ret til fravær - de forskellige typer af orlov 

Barselsloven giver forældre ret til fravær ved graviditet, fødsel og adoption herunder midlertidig placering og ved sorgorlov.

Der er 4 forskellige typer af orlov som alle forældre har ret til.

Derudover er der 3 typer af orlov som kan komme i spil i særlige situationer.


4 typer af orlov som alle forældre har ret til:


3 typer af orlov i særlige situationer:

Graviditetsorlov

Som gravid har du ret til at gå på graviditetsorlov, når der er 4 uger til den forventede fødsel.
Den forventede fødselsdato indgår i 4 ugers perioden før fødslen.

Skal du have et planlagt kejsersnit, er det datoen for det planlagte kejsersnit, der tages udgangspunkt i, når man beregner 4 ugers perioden. Fremgår det af din vandrejournal, at du efter en samlet lægelig vurdering forventes at føde på et andet tidspunkt, lægges denne dato til grund for beregningen.

Eksempel på beregning af første barselsdag - 4 uger før forventet fødsel
Den forventede fødselsdato er søndag den 2. januar 2022.

Første dag på graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel er mandag den 6. december 2021.


Mulighed for delvis graviditetsorlov
Under graviditetsorloven har du mulighed for at arbejde delvist, hvis du ikke vil holde graviditetsorlov på fuld tid. Hvis du arbejder delvist under graviditetsorloven, kan du ikke gemme/opspare arbejdstimerne til senere brug.

Du skal holde mindst 4 timers orlov om ugen under din delvise graviditetsorlov, for at få udbetalt barselsdagpenge.

Det er meget sjældent at lønmodtagere benytter sig af muligheden for at arbejde under graviditetsorloven. Det er typisk selvstændige som har god glæde af muligheden for at holde delvis graviditetsorlov.

Barselsorlov - kun mor

Når du har født dit barn, starter dine 14 ugers barselsorlov kalenderdagen efter fødslen.

De første 2 uger efter fødslen har du pligt til at holde barsel sammen med dit barn.

Den orlov du holder de første 2 uger efter fødslen kaldes også for pligtorlov.

Efter de 2 første ugers pligtorlov har du mulighed for at holde 12 ugers yderligere barselsorlov.Eksempel på barselsorlov
Du har født søndag den 2. januar 2022.

Din barsel starter kalenderdagen efter fødslen, mandag den 3. januar 2022.

Din sidste dag på barselsorlov (14 uger efter fødslen) er søndag den 10. april 2022.
Delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen har du mulighed for at genoptage dit arbejde delvist, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Du skal holde mindst 1 times barsel om ugen, hvis du holder delvis barselsorlov.

Hvis du arbejder fuld tid i perioden fra uge 2 - 14 efter fødslen, har du ikke ret til barselsdagpenge i de uger du arbejder fuld tid.

Da du ikke kan gemme barselsorloven til senere, mister du retten til barsel i de uger, hvor du har genoptaget arbejdet på fuldtid.

Barnets far kan ikke overtage barselsorloven i de uger, du arbejder fuld tid.

Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven, kan du efter aftale med din arbejdsgiver forlænge din barselsorlov med de timer, du arbejder under barselsorloven.

På den måde begynder du først på din forældreorlov senere end 14 uger efter fødslen.Eksempel på delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen og under de efterfølgende 12 ugers barselsorlov genoptager du dit arbejde på ½ tid.

Det betyder, at din barselsorlov kan vare i 24 uger (på ½ tid) og ikke i 12 uger, som ved barsel på fuld tid.

I det konkrete eksempel hvor du har født den 2. januar 2022, holder du barsel (pligtorlov) i de 2 første uger efter fødslen i perioden 3. januar - 16. januar 2022.

Fra den 17. januar - 3. juli 2022 holder du delvis barsel på ½ tid, så de resterende 12 ugers barselsorlov nu strækker sig nu over 24 uger. Derefter vil du begynde at holde forældreorlov.

Fædreorlov/medmødreorlov - kun far/medmor

Som far/medmor har du ret til at holde 2 ugers sammenhængende orlov lige efter fødslen.

Orloven starter som udgangspunkt kalenderdagen efter fødslen.
Du kan også starte orloven, den dag dit barn blev født, hvis du ønsker det.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan du holde orloven på deltid eller over flere perioder. Fædreorloven har du derfor mulighed for at holde fleksibelt.

Orloven skal som hovedregel være afholdt inden dit barn bliver 14 uger gammelt.

Undtagelsen er, hvis dit barn har været indlagt på sygehus lige efter fødslen og du har arbejdet under indlæggelsesperioden. Jeg går ikke ind i den situation i dette indlæg. Er det aktuelt for dig, vil jeg anbefale dig at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis dit barn er født søndag den 2. januar 2022, er den sidste dag du kan holde fædre/medmødreorlov søndag den 10. april 2022.


Eksempler på hvordan fædreorloven kan holdes fleksibelt:

 • 1 uge lige efter fødslen, og 1 uge når dit barn er 10 uger gammelt
 • 1 uge lige efter fødslen, og derefter 1 barselsdag (hverdage) i 5 uger i træk (delvis fædre/medmødreorlov)
 • 3 barselsdage (hverdage) efter fødslen, 2 barselsdage (hverdage) i uge 3 og 1 uge i uge 8 
 • 2 uger når barnet er 8 og 9 uger gammelt

Forældreorlov - begge forældre

Forældrene har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov (64 uger i alt) men der er tilsammen kun ret til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.
Forældreorloven holdes som hovedregel i perioden 14-46 uger efter fødslen.

Det betyder også, at alt hvad mor holder af orlov ud over de første 14 ugers barselsorlov, og alt hvad far/medmor holder ud over de 2 ugers fædre/medmødreorlov, holdes af den fælles forældreorlov med barselsdagpenge, med mindre man vælger at bruge af forældreorloven uden en samtidig ret til barselsdagpenge. Det gælder også, når du får udbetalt løn under en del af din barsel, da barselsdagpengene her udbetales til din arbejdsgiver som refusion.

Dette er meget vigtigt at vide og være opmærksom på, når I fordeler de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge mellem jer.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 46 uger, med mindre den forlænges eller udskydes.

Hvis forældreorloven udskydes, fordi man har genoptaget arbejdet helt eller delvist under forældreorloven, skal den være afholdt inden barnet bliver 9 år.

Hvor graviditets-, barsels- og fædre/medmødreorlov ikke kan gemmes til et senere tidspunkt, er det muligt med forældreorloven.

Forældreorloven kan derfor holdes meget fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Forældreorloven kan både udskydes (gemmes) og forlænges. Både retsbaseret og aftalebaseret. Det kommer vi til.Forældreorlov til mor
Som hovedregel starter mors 32 ugers forældreorlov, når de 14 ugers barselsorlov er afholdt på fuld tid og i direkte forlængelse af fødslen.

Undtagelserne hertil er, at der har været holdt delvis barsel, hvor barselsorloven forlænges med de timer, der har været arbejdet under barselsorloven.

Det kan også være tilfældet, hvis barnet har været indlagt på sygehus i umiddelbar forlængelse af fødslen.Forældreorlov til far/medmor
Som hovedregel starter fars 32 ugers forældreorlov, når barnet er 14 uger og afholdes i perioden 14-46 uger efter fødslen.

Far/medmor har også mulighed for at holde forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. En såkaldt fremrykket forældreorlov.

Man holder oftest først fædreorlov og derefter forældreorlov.

Forklaring af begreberne retsbaseret og aftalebaseret 

Retsbaseret
Retsbaseret betyder, at du har en lovsikret ret til at holde en del af forældreorloven på en bestemt måde.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel for at benytte dig af din ret.Aftalebaseret
Aftalebaseret betyder, at du har mulighed for at holde en del af forældreorloven fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen, skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel, og at din arbejdsgiver skal acceptere dine ønsker.

Vi starter med at kigge på de forskellige muligheder, der er for at forlænge forældreorloven.

Retsbaseret forlængelse af forældreorloven 

Der er mulighed for at forlænge forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger.

Det betyder, at de 32 ugers forældreorlov kan vare i 40 uger (8 ugers forlængelse) eller i 46 uger (14 ugers forlængelse) afhængig af, om orloven forlænges med 8 eller 14 uger.

Du får ikke ret til flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven! Der er stadig kun 32 ugers barselsdagpenge under forældreorlov.

Du har mulighed for at få barselsdagpengene nedsat, så du får udbetalt barselsdagpenge under hele forældreorloven inklusiv den forlængede orlov.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under forældreorloven bede Udbetaling Danmark om at nedsætte dine barselsdagpenge. Det er en mulighed, men ikke et krav.

Hvis du som mor har fået løn i 26 uger efter fødslen og der dermed er 20 ugers forældreorlov tilbage med barselsdagpenge, kan du få de 20 ugers dagpenge fordelt over 28 uger (ved 8 ugers forlængelse) eller over 34 uger (ved 14 ugers forlængelse).
Da der ikke er ret til flere dagpenge ved en forlængelse, svarer det til at holde enten 8 eller 14 ugers selvbetalt orlov.

Hvis forældreorloven forlænges med nedsatte barselsdagpenge, har forlængelsen virkning for begge forældre fra det tidspunkt, du giver Udbetaling Danmark besked om, at pengene skal nedsættes fra og med.

Forlængelsen gælder også den refusion der evt. udbetales til din eller den anden forælders arbejdsgiver, når der udbetales løn under en del af forældreorloven. 

Det er oftest et krav fra din arbejdsgiver, at de får udbetalt fuld refusion, når du får udbetalt fuld løn under din barsel.

Aftal det derfor altid med din arbejdsgiver, hvis du vil nedsætte barselsdagpenge i en periode, hvor du får udbetalt løn.

Når du forlænger forældreorloven retsbaseret, kan du ikke udskyde forældreorlov til senere afholdelse.

Det vil sige, at en retsbaseret forlængelse gør, at du og barnets anden forælder mister muligheden for at holde barslen fleksibelt.

Min klare anbefaling er, at du ikke forlænger forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger, men i stedet bruger af de 32 ugers forældreorlov, hvor der er ret til fravær, men hvor der ikke er ret til barselsdagpenge i. Det er meget mere fleksibelt og imødekommer langt de fleste forældres behov for fravær i forbindelse med barsel.

Husk, at begge forældre hver har ret til at holde 32 ugers forældreorlov. Har du brug for mere fravær end de 32 ugers forældreorlov, så overvej om du kan holde ferie, særlige feriedage, omsorgsdage eller måske kan have tjenestefri uden løn i den ønskede periode.

Aftalebaseret forlængelse af forældreorloven 

Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du forlænge forældreorloven ved at genoptage arbejdet delvist inden for de første 46 uger efter fødslen. Arbejdet skal genoptages delvist i en periode, hvor der ellers er mulighed for at holde forældreorlov.

Forældreorloven starter som udgangspunkt når barnet er 14 uger og holdes indtil barnet er 46 uger (14 + 32 = 46 uger).

En far/medmor har dog mulighed for at holde forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Når du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov, kan du opspare de timer, som du arbejder under forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

De timer du har opsparet, kan du fx holde på et senere tidspunkt enten som barsel på deltid eller fuldtid. Betingelsen er som altid, at du kan aftale det med din arbejdsgiver.
Det vil sige, at det ikke er en ret du har.

Selv om delvis barsel kan lyde som en rigtig god løsning, så er der alligevel nogle ting der gør, at det langt fra er så fleksibelt som man skulle tro.

Når du genoptager arbejdet delvist under forældreorloven, modregnes du i dine barselsdagpenge for det antal timer du arbejder/er i beskæftigelse. Barselsdagpengene og orlovsforbruget opgøres på ugebasis (mandag til søndag). 

Hvis du er ansat 37 timer om ugen og har genoptaget arbejdet delvist med 29,60 timer om ugen, får du typisk løn for de 29,60 arbejdstimer og barselsdagpenge for 7,40 timer om ugen.

Da dine arbejdstimer/timer i beskæftigelse skal modregnes i dine barselsdagpenge, er der ikke mulighed for at opspare timer på din fleks-konto og have overarbejde i en uge, hvor du holder delvis orlov, da samtlige arbejdstimer skal modregnes i dine barselsdagpenge!

Det er de færreste klar over, men det er meget vigtigt at vide. Skal du holde delvis orlov, så sørg for at du får holdt de aftalte timers orlov hver uge (og dermed ikke arbejder mere end det aftalte timetal).

Vil du holde ferie i en periode, hvor du holder delvis orlov, kan du enten holde ferie i de 29,60 timer, du ellers skulle have arbejdet og dermed stadig holde de 7,40 timers orlov hver uge.  
På den måde afbrydes din delvise orlov ikke, hvilket klart er at foretrække.
 
Det samme gør sig gældende, hvis du i løbet af en uge er syg, har et sygt barn eller holder omsorgsdage og dit lovlige fravær sidestilles med de 29,60 arbejdstimer du ellers skulle have arbejdet. Det afgørende er, at du får holdt de 7,40 timers orlov hver uge uanset at du ellers har haft andet lovligt fravær i løbet af ugen i op til de 29,60 timer om ugen som du ellers skulle have arbejdet. Andet lovligt fravær kan også være helligdage, hvor du får løn for helligdagen, men ikke skal møde på arbejde.

Alternativet er, at hele den delvise orlov sættes på pause/afbrydes i ferieperioden og genoptages efter fx 3 ugers sommerferie.

Da der er store administrative omkostninger for din arbejdsgiver ved at starte og stoppe din delvise barsel, er det min anbefaling, at du minimerer ændringer i den delvise orlov mest muligt og helst helt undgår dem! 
Husk også at evt. ændringer til din delvise barsel skal aftales med din arbejdsgiver. Du kan dermed ikke ændre i en delvis barsel som du lyster.

Retsbaseret udskydelse af forældreorloven 

Kun én af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven til senere afholdelse.

Når du udskyder din forældreorlov, er det fordi du genoptager dit arbejde på fuld tid (din almindelige arbejdstid) i stedet for at holde den forældreorlov du ellers har mulighed for at holde inden for de første 46 uger efter fødslen.

Forudsætningen er som altid, at du giver din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 8 uger efter fødslen.

Når den retsbaserede udskudte forældreorlov skal holdes, skal du varsle den overfor din arbejdsgiver med 16 uger.

Orloven skal holdes i én lang periode, hvor du holder mindst 1 times barsel hver uge.
Det skyldes, at den skal holdes i sammenhæng og dermed skal der holdes barsel hver eneste uge.

Hvis du ikke holder barsel i en uge, er orloven afbrudt.

En retsbaseret udskydelse gælder også for en fremtidig arbejdsgiver. Det betyder, at du har en lovsikret ret til at holde den i et nyt arbejdsforhold forudsat, at der er orlov tilbage, at du er i beskæftigelse, når du skal holde orloven og at orloven afholdes inden dit barn bliver 9 år.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan en retsbaseret udskydelse ændres til en aftalebaseret udskydelse. Det vil herefter være reglerne for aftalebaseret udskydelse der er gældende.

Aftalebaseret udskydelse af forældreorloven 

Det er muligt at gemme hele eller en del af forældreorloven til senere afholdelse (op til 32 uger).

Det har begge forældre mulighed for at benytte sig af.

Den periode du kan udskyde til senere, er den periode, hvor du indenfor de første 46 uger efter fødslen har genoptaget arbejdet på fuld tid (din normale arbejdstid), og derfor ikke har holdt den forældreorlov, som du ellers havde mulighed for at holde.

Betingelsen er, at du senest 8 uger efter fødslen giver din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel og at de accepterer dine ønsker.

Der er ikke fastsat nogle frister i barselsloven for hvor lang tid i forvejen du skal varsle din arbejdsgiver, når du vil holde aftalebaseret udskudt forældreorlov på et senere tidspunkt.

Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Kombination af aftalebaseret og retsbaseret udskydelse

Jeg har nu gennemgået mulighederne for at udskyde forældreorlov retsbaseret og aftalebaseret.

Der er også mulighed for at kombinere en retsbaseret og aftalebaseret udskydelse.

Her er et konkret eksempel:

 • Mor udskyder 8 ugers forældreorlov retsbaseret - (det som kun den ene forælder kan gøre)
 • Mor udskyder også 4 ugers forældreorlov aftalebaseret
 • i alt 12 ugers udskydelse

 • Far/medmor udskyder 2 ugers forældreorlov aftalebaseret til senere afholdelse
 • I alt 2 ugers udskydelse

Samlet set har forældrene valgt at udskyde 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til senere brug.

De 6 af ugerne (4 fra mor og 2 fra far/medmor) er omfattet af reglerne for aftalebaseret udskydelse, og de 8 uger som mor har udskudt retsbaseret er omfattet af reglerne for retsbaseret udskydelse.

Hvis det virker forvirrende, så læs gennemgangen af retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af forældreorloven en gang til.

Eksempler på en barselsplan

Her er et eksempel på en barselsplan, hvor forældrene deler forældreorloven mellem sig. Barnet er født søndag den 2. januar 2022. Klik på billedet for at se det i et større format.

Mor holder 19 ugers forældreorlov og far holder 13 ugers forældreorlov over 2 forskellige perioder.


Orlov i særlige situationer 

Mor dør eller kan på grund af sygdom ikke passe barnet
Hvis mor dør, eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet i de første 14 ugers barselsorlov, kan barnets far/medmor indtræde i hendes fravær og overtage barselsorloven.

For at en far/medmor kan indtræde i mors barselsorlov skal mor have ret til barselsdagpenge og hendes barselsorlov skal stoppes i den periode far/medmor indtræder i hendes ret til barselsorlov. Typisk vil mor i denne situation blive sygemeldt i kommunalt regi, når hendes egen sygdom er årsag til, at far indtræder i hendes barselsorlov. Læs principafgørelse 1-19 på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk).

Ved mors sygdom skal der laves en lægeattest, hvor det fremgår, at hun ikke er i stand til at passe barnet og at lægen anbefaler, at far/medmor overtager barselsorloven.

Hvis mor på grund af sygdom ikke kan genindtræde i barslen efter barselsorloven er udløbet, har far mulighed for at bruge af sine 32 ugers forældreorlov.

Hvis mor dør, skal der ikke sendes dokumentation for dødsfaldet, da det fremgår af Folkeregistret, at hun ikke længere lever.

Hvis far/medmor overtager den fulde barselsorlov, mister han/hun retten til at holde fædre/medmødreorlov.Du mister dit barn inden det fylder 18 år
Hvis du mister dit barn den 1. januar 2021 eller senere, har du ret til at holde 26 ugers sorgorlov. Sorgorloven starter kalenderdagen efter barnet er gået bort og træder i stedet for den orlov, du ellers var i gang med at holde.

Under sorgorloven er der mulighed for at genoptage arbejdet delvist, men modsat barsels- fædre/medmødre- og forældreorlov, kan du ikke forlænge sorgorloven med de timer du arbejder under orloven. De 26 uger er dermed ultimative.

Som mor kan du i nogle tilfælde have mulighed for yderligere orlov, hvis du er sygemeldt, fordi du har mistet dit barn og det er lægeligt dokumenteret. Orloven kan dog længst vare indtil 46 uger efter fødslen.

Er du som mor efter de 46 uger efter fødslen fortsat sygemeldt, fordi du har mistet dit barn, har du mulighed for at overgå til sygedagpenge som udbetales af din kommune.

I alle tilfælde vil jeg kraftigt anbefale dig, at du søger råd og vejledning hos Udbetaling Danmark, hvis du er i den ulykkelige situation, at du mister dit barn.

Forbedret sorgorlov fra 1. januar 2021

Den 1. januar 2021 blev sorgorloven væsentligt forbedret. Det betyder, at mister man et barn inden det fylder 18 år hvor dødsdagen er den 1. januar 2021 eller senere, har begge forældre ret til at holde 26 ugers sorgorlov. Sorgorloven starter kalenderdagen efter dødsfaldet og udløber efter 26 uger.

Mister man et barn inden den 1. januar 2021 gælder de gamle regler. Det vil sige, at begge forældre har ret til 14 ugers sorgorlov, hvis de mister et barn inden for de første 32 uger efter fødslen eller modtagelsen ved adoption og barnet er gået bort den 31. december 2020 eller tidligere.


Barnet er indlagt på sygehus
Hvis dit barn har været indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, kan orloven med ret til barselsdagpenge forlænges i op til 3 måneder - svarende til 92 kalenderdage.

Det forudsætter, at arbejdet ikke genoptages under barnets indlæggelse og at du dermed holder orlov. Begge forældre kan få forlænget orloven pga. barnets indlæggelse med undtagelse af fars fædreorlov.

Hvis barnet er indlagt efter fødslen, kan far holde forældreorlov i stedet for fædreorlov lige efter fødslen og dermed få forældreorloven forlænget med indlæggelsesperioden. Derefter kan far holde sin fædreorlov, som dog fortsat skal være holdt inden for de første 14 uger efter fødslen.
Denne konstruktion (bytte rundt på fædreorlov og forældreorlov) kræver, at arbejdsgiver accepterer, at fædreorloven ikke holdes i umiddelbar forlængelse af fødslen, men holdes inden for de første 14 uger efter fødslen.

Den dag barnet bliver født, tæller ikke med i indlæggelsesperioden for en mor. Hendes 14 ugers barselsorlov begynder dog først at tælle fra dagen efter barnets udskrivelse fra sygehuset.

Fødselsdatoen kan dog tælle med i indlæggelsesperioden for en far i det tilfælde, at han har byttet rundt på fædreorlov og forældreorlov og har startet forældreorloven på barnets fødselsdag.

Du skal sende dokumentation for dit barns indlæggelse til Udbetaling Danmark, hvis du vil have din barsel med barselsdagpenge forlænget med indlæggelsesperioden.


Dokumentationen for indlæggelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Barnets CPR-nr.
 • Hvilken periode barnet har været indlagt
 • Hvilken afdeling barnet har været indlagt på
 • Stempel eller underskrift fra sygehuset

Ofte vil din arbejdsgiver gerne have en kopi af dokumentationen for indlæggelsen, da det forlænger den periode du har ret til barselsdagpenge og eventuel løn i. Dokumentationen for indlæggelsen får du af sygehuset.

Indlæggelse på sygehus skal forstås meget bogstaveligt.

Hvis dit barn er født for tidligt og bliver udskrevet til tidligt hjemme ophold (åben indlæggelse) ses det ikke som indlæggelse, og giver ikke ret til forlængelse af orloven.

Læs mere om indlæggelse i denne gode artikel fra Ankestyrelsen.

Ved barnets indlæggelse på sygehus kan der for far/medmor i nogle tilfælde være mulighed for at holde orlov ved pasning af alvorligt sygt barn efter barselslovens §26.

Jeg kommer ikke mere ind på orlov ved pasning af alvorligt sygt barn i dette indlæg, men du kan læse mere om pasning af alvorligt sygt barn på borger.dk eller kontakte Udbetaling Danmark.

Varsling af din barsel til din arbejdsgiver

Som gravid skal du senest 3 måneder før den forventede fødsel give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, hvornår du forventer at føde, og om du vil benytte dig af retten til at holde graviditetsorlov fra 4 uger før den forventede fødsel.

Som far/medmor skal du senest 4 uger før, du forventer at starte din fædre/medmødreorlov, give din arbejdsgiver besked om at du vil holde fædre/medmødreorlov, hvornår du forventer at holde orloven og i hvor lang tid du holder fædre/medmødreorlov (max 2 fulde uger med barselsdagpenge).

Når dit barn er blevet født, har I indtil 8 uger efter fødslen til at give jeres arbejdsgivere besked om hvordan barslen holdes efter fødslen.

8 ugers fristen forlænges med indlæggelsesperioden, hvis barnet har været indlagt på sygehus indenfor de første 8 uger efter fødslen.

Ansøgning om barselsdagpenge 

Her kan du læse, hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge ved Udbetaling Danmark afhængig af din konkrete situation.


Hvis du:

 • er gravid og ikke får udbetalt løn under din barsel, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen
 • får løn under en del af din barsel, og under barslen senere skal have udbetalt barselsdagpenge, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din løn under barsel er stoppet
 • skal holde fædre/medmødre- eller forældreorlov med barselsdagpenge, skal du søge om barselsdagpengene senest 8 uger efter din første barselsdag.


Hvad har jeg ikke været omkring

Jeg har nu været omkring langt de fleste barselsregler, der er relevante for dig som kommende eller nybagt forælder.

Jeg har ikke beskrevet de særlige regler der er for forældreorlov, hvis ikke begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning eller hvis den ene forælder ikke har ret til barselsdagpenge.

Jeg har taget udgangspunkt i den barsel, du har ret til med barselsdagpenge efter fødslen af et levendefødt barn.

Der er nogle helt særlige situationer som ikke er beskrevet i dette indlæg. I de situationer, skal du have vejledning af Udbetaling Danmark.


Det kan være tilfældet ved:

 • flerbørnsfødsler hvor det ene barn dør
 • abort
 • fødslen af et foster før udgangen af den 22. graviditetsuge (som ikke har vist livstegn)
 • adoption - herunder midlertidig placering
 • bortadoption inden for de første 32 uger efter fødslen
 • udsættelse af fædre/medmødreorloven, hvis barnet er indlagt efter fødslen


Barselsloven vs. de individuelle vilkår under barsel

Jeg har ikke været omkring de individuelle vilkår, du har under din barsel. Jeg har alene taget udgangspunkt i de rettigheder og muligheder du har ifølge barselsloven.

Forskellen mellem barselsloven og andre og mere gunstige vilkår under barsel er typisk, om du som gravid kan gå på graviditetsorlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel, eller om du har ret til løn under en del af din barsel.

De vilkår er fastsat i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Jeg har lavet en tjekliste, hvor jeg sikkert guider dig igennem de ting du med fordel kan undersøge og hvordan du undersøger dine vilkår under barsel.

Jeg har også skrevet et indlæg om hvad du skal undersøge, når du skal på barsel som lønmodtager.

Har du brug for hjælp til at få overblik over din barsel?

Du har mulighed for at få min hjælp til at planlægge og beregne din barsel og få lavet en barselsplan.

Jeg kan lave barselsplanen for dig. Her er der inkluderet 2 timer af min tid til at hjælpe dig med at få lavet den optimale barselsplan til dig og din familie.

Du har også mulighed for at investere i et tjek af din barselsplan. Det er for dig som allerede har rigtig godt styr på din barsel, og har en meget klar idé om hvordan orloven skal holdes og allerede har lavet et udkast til en barselsplan.
I tjekket er der inkluderet 45 minutter af min tid til at tjekke efter, om den barselsplan du selv har lavet, holder sig inden for rammerne i barselslovgivningen.
Læs mere om tjek af din barselsplan.

Jeg kan også lære dig alt det du skal vide - samt give dig de praktiske værktøjer (tjeklister og barselsberegner), så du selv kan klare planlægningen af din barsel.  Det her er "Gør det selv"-modellen - nemlig onlinekurset "Sådan får du overblik over din barsel og bliver knivskarp på økonomien under barsel".

Det hurtige overblik - tjeklisten

Hent tjeklisten hvor du får overblik over dine vilkår under barsel og de frister du skal overholde.
I tjeklisten har du alle de nødvendige oplysninger lige ved hånden, når du skal have overblik over dine muligheder for barsel og de vigtige frister som du skal overholde.


Du bliver helt skarp på:

 • Hvornår du kan gå på barsel
 • Hvordan din økonomi er under barsel
 • Hvornår du skal give din arbejdsgiver besked om din barsel
 • Hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd.

Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk.

Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne.

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er indehaver af Barselseksperten og det er altid mig du har kontakt med, når du kontakter Barselseksperten eller er kunde hos mig.

læs mere om barsel

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 1. Hej
  Min situation er en smule kompliceret.
  Jeg har 10,3 uger tilbage af forældreorlov fra min datter der er født d.24.4.2017. Hun er seks år.
  Jeg var kontraktansat som journalist da jeg gik på barsel. Jeg fik dagpenge under barsel, da min kontrakt ophørte da jeg gik på barsel.
  Da jeg får til dit et job før min barsel slutter i 2018 starter jeg op før og har derfor forældreorlov tilbage.
  Nu vil jeg gerne afholde mine 10 uger så jeg kan gå lidt ned i tid om ugen (ca hvad svarer til en dag om ugen – altså 7 timer ned fordelt på flere dage).
  Jeg er ansat i en kommune/funktionæransat. Jeg har været delvis sygemeldt det sidste stykke tid pga sygdom men vil gerne have mere ro og ikke have at arbejdspladsen skal betale fuld løn men derimod selv betale for det antal timer jeg er væk.
  Min arbejdsgiver har sagt nej. Trods det så vil forlænge min sygemelding eller i værste ende ende ud i en fyring.
  Har jeg krav på at holde min orlov?

 2. Hej barselsekspert

  Jeg har en del forældreorlov tilbage ca. 6 uger med løn og 19 uger på barselsdagpenge. Da jeg troede at dette var muligt, har jeg således holdt barselsdage i begyndelsen af maj (2/5-4/5). Fredag var St. Bededag, så den holdt jeg ikke. Så jeg var af den overbevisning, at jeg havde holdt 3 dages barsel i den uge. Dette skrev både jeg og min leder under på. Men da jeg fik opgørelsen fra Udbetaling DK, stod jeg til at have holdt 6 dage (2/5-7/5). Forklaringen var eftersigende, at det bliver opgjort på ugebasis. Altså at jeg også holdt barsel St. Bededag + lørdag og søndag.

  Så mit spørgsmål er: Er det korrekt? Eller er jeg blevet snydt…?

  Dbh
  Allan

 3. Hejsa.
  Jeg søger svar ifb med moren ikke er dansk stasborger. Hun bor i Thailand med barnet.Har faren ret til alt barsel, og hvor kan jeg finde info om dette?

 4. Hej Anne Line
  Vi er to studerende som har fået en dejlig søn som nu er 8 måneder. Jeg, faren, er fortsat på studiet uden at have taget nogen form for barsel (har fået fødselsklip), og min kæreste har udsat et semester, og har i den periode hvor hun ikke har kunnet modtage SU, fået fødselsklip. Betyder det, at vi har vores barsel til gode til når vi rammer arbejdsmarkedet?

 5. Jeg mistede min mand til en anden kvinde efter 4 års ægteskab. vi havde et dejligt ægteskab, men han startede et forhold med en kollega, som jagtede efter ham. han flytter ind hos kvinden og han nægter at tale med mig eller komme hjem igen. Jeg var så knust og havde svært ved at klare det. Jeg blev meget bekymret og havde brug for hjælp. da jeg surfede på internettet en dag, stødte jeg på en kommentar af amber, der foreslog, at åndelig far kaldet baba hjalp hende med at løse hendes ægteskabelige problemer og genoprette hendes ødelagte forhold og så videre. så jeg følte, at jeg skulle give ham en chance. Jeg kontaktede ham via den e-mail, jeg så på vidnesbyrdet, og han lavede en kærlighedsform til mig og ødelagde den voodoo-cham, som den anden kvinde bruger på min mand. 3 dage senere kom min mand til mig og undskyldte for de fejl, han gjorde, og lovede aldrig at gøre det igen. lige siden da er alt vendt tilbage til det normale. min familie og jeg bor lykkeligt sammen igen. alt takket være denne baba for det, han har gjort for mig. hvis du har brug for en trylleformular, der kan kaste en kærlighedsbesværgelse, der virkelig virker, foreslår jeg, at du kontakter ham. han vil ikke skuffe dig. Jeg giver dig 100% garanti for, at han vil hjælpe dig, fordi jeg er en levende svaghed, han giver mig tilladelse til at fortælle hele verden om ham.
  hans e-mailadresse er agboyasolutionhome@gmail.com og hans WhatsApp-nummer er +2348112714824
  jeg hedder Anke

 6. Hej :). Jeg afholder barsel henove rjul og påske. Forlænges min barsel med antal helldigdage i perioden, når jeg i perioden over jul og påske har barsel med fuld løn fra min arbejdsgiver?

 7. Hej
  Jeg havde oprindelig termin 14/9 hvor de nye barselsregler er trådt i kraft men jeg fødte min datter den 13/7 ca to måneder for tidligt. Jeg er i tvivl om jeg går ind under de nye eller gamle barselsregler ?
  På forhånd tak.
  Vh Camilla Hardø

 8. Hej
  jeg er på barsel med mit barn nr 2 og mit barn nr 1 skal indlægges og efterfølgende passe i nogle måneder, kan jeg så udsætte min barsel?

 9. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 10. Tak for et rigtig godt indlæg! Du skriver, at du altid vil anbefale at man benytter sig af de yderligere 32 ugers forældreorlov frem for at forlænge sin barsel med enten 8 eller 14 uger – hvorfor? Hvis retten til dagpenge alligevel er opbrugt er det så ikke underordnet om man benytter det ene eller det andet?

 11. Hej
  Tak for dit indlæg!

  Jeg er far til lille pige og ønsker at holde 8 uger forældreorlov.
  Jeg har ikke nået og fortælle arbejdsgiver min plan for forældreorlov inden 8 uger efter fødsel.
  Har jeg nu ikke ret til forældreorlov med løn?
  Mvh. Det fortvivlet far

 12. Hej! Tak for fint indlæg. Hvis man er deltidsansat (funktionær), og ønsker, at arbejde i en del af sin forældreorlov – får man så både sin alm. løn (fordi udgangspunktet er en deltidsansættelse) + deltidsbarselspenge? Eller er det ikke en mulighed?

  1. Hej Line,
   Tak for din kommentar.

   Hvis du genoptager dit arbejde delvist under din forældreorlov, vil du typisk få løn for de timer du arbejder og barselsdagpenge for de timer du holder barsel.
   Delvis orlov kræver som altid en aftale med din arbejdsgiver.

   De bedste hilsner Anne Line.

 13. Hejsa
  Super fin blog om barsel mv. en ting jeg ikke kan finde svar på nogle steder er, hvis man bliver gravid igen samtidig med man er på barsel og denne ikke er slut. dvs. at man eksempelvis vil stå til at skulle føde inden forældreorloven udløber. Starter man så op på graviditetsorlov igen? Og kan gemme resten af orloven?

  1. Hej Momo,

   Tak for din kommentar og rosen af bloggen. Det er værdsat.

   Normalt vil man stoppe den eksisterende barsel og overgå til en ny graviditetsorlov. Den del af forældreorloven der er tilbage, kan man udskyde til senere.
   Her gælder reglerne for udskydelse af forældreorlov som de er gennemgået i indlægget.

   De bedste hilsner,
   Anne Line

 14. Jeg vil høre om du kan hjælpe. Kan både min mand og jeg afholde retsbaseret udskudt barsel samtidig (fx 4 uger hver) eller er det kun 1 af os, som kan gøre brug af de 8 uger?

  1. Hej Dorte,

   Tak for din kommentar.

   Da kun den ene af forældrene kan udskyde forældreorlov retsbaseret, er mit svar som udgangspunkt et nej.
   Der er dog den mulighed, at kan I aftale med arbejdsgiver, at få ændret den retsbaserede udskudte orlov til en aftalebaseret udskudt orlov, kan I efter aftale begge holde forældreorloven.

   Kan forældreorloven ikke ændres til en aftalebaseret udskudt forældreorlov, er det kun den ene af jer, der kan holde forældreorloven.
   Når den skal holdes, skal den varsles med 16 uger og den skal holdes i sammenhæng.

   De bedste hilsner,
   Anne Line

 15. Hej
  Rigtig fint indlæg, tak for det 🙂
  Jeg har et spørgsmål.
  Jeg er pt. på barsel. Jeg har to arbejdsgiver. Det ene job er på 15 timer i ugen og det andet er på 11 timer i ugen. Snart overgår jeg til barselsdagpenge og overvejer i den forbindelse at genoptage det job på 11 timer i ugen, er det muligt ? Lige såvel som hvis det var en arbejdsgiver jeg havde alle timerne ved ?

  1. Hej,

   Tak for din kommentar.

   Det er muligt at genoptage arbejdet fuld ud ved din ene arbejdsgiver og fortsat være på barsel ved din anden arbejdsgiver.
   Husk at give Udbetaling Danmark besked om dine arbejdstimer, så du kun får udbetalt barselsdagpenge, for de timer du er på barsel.

   Du kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64.

   De bedste hilsner,
   Anne Line

 16. Hej.
  Ved du om man kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger uden at få nedsat barselsdagpenge, men altså være uden indkomst i de 8 eller 14 uger? Og dermed have mulighed for at få tilskud til pasning af sine ældre børn( hvilket gives i nogle kommuner)?

  1. Hej Anne,

   Tak for din kommentar.

   Det er op til dig, om du vil have barselsdagpengene nedsat under din forlængede forældreorlov.
   Hvis du ikke får barselsdagpengene nedsat, vil jeg tro, at du vil kan få tilskud fra kommunen, men det skal du have afklaret hos pasningsanvisningen i din kommune.
   Det er dermed ikke noget jeg ved.

   Jeg håber du finder en rigtig god løsning.

   De bedste hilsner,
   Anne Line

 17. Hej,

  Jeg er blevet tilbudt et kortvarigt vikariat på Lærerudd. i Aarhus. Jeg er pt på barsel fra min lærerjob i Randers. Jeg er gået ind i barselsdagpengeperioden. Vikariatet ligger i denne periode og i min ferie i forlængelse af barselsdagpengeperioden. Jeg optjener 11 barselsdagpengedage, som jeg kan placere inden mit barn er 46 måneder.
  Jeg havde ikke mulighed for at rette henvendelse til min leder, inden Lærerudd. skulle have svar, fordi de kontaktede mig, da skolen var gået på juleferie og skulle have svar haste, haste.

  Min leder i mit faste arbejder mener ikke, jeg måtte sige ja til jobbet uden at spørge hende.

  Hvor står jeg?

  1. Hej Carina,

   Umiddelbart så tænker jeg ikke at spørgsmålet som sådan har noget med barselslovgivningen at gøre.
   Jeg ser det som et spørgsmål, der er relevant at drøfte med din fagforening. Udfordringen er, om du har ret til at påtage dig et job under din barsel, mens du fortsat er ansat i Randers.
   Da jeg selv var ansat i ATP (Udbetaling Danmark) måtte jeg ikke påtage mig et job eller hverv (lønnet som ulønnet) uden at jeg havde indhentet godkendelse af det af HR.
   Så i nogle arbejdsforhold er der nogle vilkår i ens ansættelseskontrakt som gør, at man ikke selv bestemmer alt selv i forhold til at påtage sig et ekstra job.

   Jeg håber at du finder ud af det, og at din fagforening kan være dig behjælpelig.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 18. Hej,
  Jeg udskød 6 uger af min forældreorlov efter aftale med min arbejdsgiver i forbindelse med mit 1. barn. Nu venter jeg mit 2. barn og vi er ved at planlægge barselsorloven. Faren og jeg ønsker at holde orlov samtidig når vores kommede barn er ca 8-10 måneder gammelt. Kan jeg få barselsdagpenge, hvis jeg bruger min udskudte barsel fra 1. barn i denne periode og faren samtidig får barselsdagpenge fordi han i samme periode afholder forældreorloven for vores 2. barn? Dvs. få barselsdagpenge samtidig fordi vores orlov er relateret til hhv 1. og 2. barn?
  Mvh Mette

  1. Hej Mette,

   Tak for dit spørgsmål.

   Umiddelbart er der ikke være noget problem i jeres plan med at du holder udskudt forældreorlov på jeres ældste barn og far holder forældreorlov sammen med jeres yngste barn.

   Der er flere betingelser der skal være opfyldt for at kunne holde udskudt forældreorlov. Den vejledning mener jeg, at du skal have af Udbetaling Danmark, da det er dem som afgør om du har ret til barselsdagpenge eller ej.
   Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 64.

   Håber du kan bruge svaret.

   De bedste hilsner
   Anne Line

  1. Hej Inge,
   Tak for dit spørgsmål.

   Hvad mener du helt konkret med, hvad du skal gøre, når din medarbejder er startet på arbejde 3 uger før barslen er færdigafholdt?
   Måske du kan sætte lidt flere ord på dine tanker og situation.

   Her får du nogle umiddelbare tanker:
   Din medarbejder skal sørge for at give Udbetaling Danmark besked om, at orloven er stoppet og hvilken dag, der er sidste dag med ret til barselsdagpenge.

   Jeg tænker, at du skal sørge for at genoptage lønudbetalingen fra og med første arbejdsdag efter endt barsel.
   Hvis du har udbetalt løn under hele orloven, så skal du huske at anmode om den sidste refusion senest 8 uger efter sidste dag med løn under orloven.

   Svaret bliver desværre lidt i øst og vest, da spørgsmålet er åbent formuleret.

   Du er velkommen til at svare tilbage på din kommentar, og så kan jeg måske give dig et mere konkret svar på dit spørgsmål.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 19. Har man som medarbejder (kommende far) ret til helt selv at planlægge forældreorloven uden at skulle aftale det med arbejdsgiver? Eller kan arbejdsgiver godt ‘kræve’, at planen lægges sammen, så det kan hænge sammen på arbejdspladsen?

  1. Hej Trine,
   Tak for dit spørgsmål.

   Som udgangspunkt kan I som forældre frit dele forældreorloven mellem jer inden for de første 46 uger efter fødslen. I skal dog senest 8 uger efter fødslen orientere arbejdsgiver om fraværets begyndelse og længde – herunder om det falder i flere perioder.
   Ønsker I at forlænge eller udskyde forældreorloven, skal I også give jeres arbejdsgiver besked om det senest 8 uger efter fødslen.
   Afhængig af om der er tale om en aftalebaseret eller retsbaseret forlængelse eller udskydelse af forældreoloven, er der forskel på, om der er tale om en ret ifølge barselsloven, eller om det blot er en mulighed.

   Det står beskrevet på denne måde i barselsvejledningen:

   En kommende far eller medmor, der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter fødslen (fædre- eller medmødreorlov), skal inden 4 uger før fraværets forventede begyndelse, underrette (varsle) arbejdsgiveren herom samt om længden af fraværet, jf. barselslovens § 15, stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere kan aftale med deres arbejdsgiver, at fraværet holdes på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen, og det kan aftales, at fædre- eller medmødreorloven holdes i en ikkesammenhængende periode, jf. barselslovens § 7, stk. 3.

   Lønmodtagere, der ønsker at udnytte retten til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen underrette (varsle) arbejdsgiveren om fraværets begyndelse og længde, herunder om fraværet falder i flere perioder, jf. barselslovens § 15, stk. 4. Det bemærkes i den forbindelse, at en forlods udnyttelse af retten til forældreorlov, jf. ovenfor, ikke er særskilt adresseret i varslingsreglerne. Det betyder konkret, at en far eller medmor kan beslutte at påbegynde forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de to ugers fædre- eller medmødreorlov, men at der først er pligt til at varsle dette fravær inden 8 uger efter fødslen.

   Lidt mere lovtekst fra selve barselsloven:

   Ret til fravær under forældreorlov

   § 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger. Faderen eller medmoderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen.

   § 10. Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven efter § 9 fra 32 uger til 40 uger. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har ret til at forlænge forældreorloven efter § 9 fra 32 uger til 46 uger.

   Ret til at genoptage arbejdet og til at udskyde fraværsret

   § 11. Beskæftigede lønmodtagere har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten efter § 9. Retten til at udskyde fravær kan kun benyttes af den ene af forældrene. Det udskudte fravær skal, når det udnyttes, holdes i en sammenhængende periode. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år.

   § 12. Efter aftale med arbejdsgiveren kan en beskæftiget lønmodtager genoptage arbejdet helt eller delvis under fravær efter §§ 6-11, jf. dog stk. 5.

   Stk. 2. I forbindelse med aftale om delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter § 7, § 8, stk. 6, og § 9 kan det aftales, at fraværsretten forlænges med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget.

   Stk. 3. I forbindelse med aftale om genoptagelse af arbejdet på fuld tid under fravær efter § 9 kan det aftales, at fraværsretten udskydes med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget.

   Stk. 4. Udskudt fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Hvis en lønmodtager fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, er retten til fravær betinget af, at lønmodtageren indgår aftale med den nye arbejdsgiver om den udskudte fraværsret.

   Stk. 5. Retten til at genoptage arbejdet efter stk. 1 omfatter ikke moderens fravær i de 2 første uger efter fødslen.

   Min anbefaling er altid, at man har en god dialog med sin arbejdsgiver omkring barselsplanlægningen, og at orloven passer begge parter.

   Jeg håber at du kan bruge svaret.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 20. Hej!
  Jeg står og skal lave en barselsplan til min arbejdsplads.
  Jeg er i tvivl om hvordan det skal laves?
  Mvh Michelle

  1. Hej Michelle,

   Du skal helt grundlæggende lave en oversigt over hvilke typer af orlov du holder i hvilke perioder.
   Så skal du tage stilling til om du vil forlænge eller udskyde en del af din orlov.
   Det kan også give god mening at skrive evt. ferie ind i barselsplanen, så du har et samlet overblik over dit fravær fra arbejdet pga. din barsel.

   Har du brug for hjælp til det, så tjek denne side: barselseksperten.dk/forældre

   De bedste hilsner
   Anne Line

 21. Jeg er på barsel (far) med min 9 måneder gamle søn, og har et ApS ved siden af (her får jeg løn under min barsel). Dog kan der være noget tilkald om aftenen. Har jeg lov at tage dette arbejde, eller skal jeg afvise dette? Tilkald kan både arrangeres som faktureret arbejde, eller som lønmodtager hos pågældende tilkalder job.

  1. Hej Thomas,

   Tak for dit spørgsmål.

   Som hovedregel må du gerne arbejde, når du er på barsel, men du modregnes time for time i dine barselsdagpenge/refusion, når du arbejder under din barsel.
   Du skal derfor oplyse til Udbetaling Danmark hvor mange arbejdstimer du har arbejdet i de enkelte uger.

   Jeg vil anbefale dig at få det endeligt afklaret og bekræftet af Udbetaling Danmark. Dem kan du ringe til på telefon 70 12 80 64.

   De bedste hilsner
   Anne Line

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!