1.0 - Juridiske oplysninger om Barselseksperten og de nærværende handelsbetingelser
Barselseksperten v/Anne Line Richardt, Søndermarksvej 10, 9800 Hjørring.
CVR-nr.: 39 77 38 80. Stiftet den 10. august 2018.
Mail: info@barselseksperten.dk
Tlf.: 42 47 27 24

Disse handelsbetingelser gælder - med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne - ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter, onlinekurser, events med mere af Barselseksperten v/Anne Line Richardt - Søndermarksvej 10, 9800 Hjørring - CVR: 39 77 38 80.

I handelsbetingelser omtales parterne som “Kunden” og “Barselseksperten”.

2.0 - Priser
Alle priser er oplyst inklusiv moms med mindre andet er oplyst ved indgåelse af købet. De aktuelle priser fremgår af prisoversigten på: www.barselseksperten.dk/priser

Ved personlig rådgivning der ydes på timebasis, faktureres der for mindst 30 minutter og derefter pr. påbegyndt kvarter. Eneste undtagelse til dette er ved køb af klippekort.

3.0 - Personlig rådgivning
Al rådgivning og arbejde leveret af Barselseksperten udføres altid samvittighedsfuldt, men der kan ske fejl, hvorfor der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i rådgivningen. Der kan være forskellig tolkning af gældende lovgivning og praksis, hvor Barselseksperten og Udbetaling Danmark ikke er enige. Da det er Udbetaling Danmark, der er myndighed på barselsområdet, er det deres tolkning og vurdering, der er gældende og som skal lægges til grund for de dispositioner Kunden måtte foretage. Udbetaling Danmarks tolkning og vurdering indarbejdes efter bedste vis i Barselsekspertens rådgivning ligesom principafgørelser fra Ankestyrelsen gør.

Den personlige rådgivning leveres ud fra de oplysninger som Barselseksperten har modtaget af Kunden. Det forudsættes, at de modtagne oplysninger fra Kunden er i overensstemmelse med den konkrete situation og er fuldt dækkende for den konkrete situation, der rådgives på baggrund af. Ved forkert eller mangelfuld rådgivning leveret af Barselseksperten, læs mere under afsnittet Ansvarsbegrænsning.

 Ved personlig rådgivning der ydes på timebasis, faktureres der for mindst 30 minutter og derefter pr. påbegyndt kvarter. Eneste undtagelse til dette er ved køb af klippekort.


3.1 – Klippekort til personlig rådgivning/Barselsekspertens tid
Det er muligt at købe klippekort af 3 eller 5 timers varighed. Køb af klippekort forgår efter en indledende dialog mellem Kunden og Barselseksperten. Klippekortet giver en lavere timepris end hvis der købes rådgivning af 30, 45 eller 60 minutters varighed.

Klippekortet bruges pr. minut og dermed har 3 timer værdi af 180 minutter og 5 timer har værdi af 300 minutter. Der er ikke en udløbsdato på klippekortet, og det kan derfor bruges indtil alle de inkluderede timer/minutter er brugt. Bruges der mere af Barselsekspertens tid end der er betalt for på klippekortet, faktureres et merforbrug pr. minut.
Barselseksperten deler en opgørelse over klippekortets forbrug med Kunden, så Kunden kan følge med i tidsforbruget.
Klippekortet kan ikke overdrages til andre juridiske personer eller virksomheder. Klippekortet faktureres ved manuel udstedelse af faktura og betalingsfristen er 8 dage.
Når betalingen af klippekort er registeret på Barselsekspertens bankkonto, sendes der en personlig rabatkode til kunden, som kunden skal bruge, når der bookes tid i Barselsekspertens kalender.

4.0 - Barselsplanen og tjek af barselsplan
I barselsplanen/tjek af barselsplan er der inkluderet det antal timer/minutters rådgivning/arbejdstid som fremgår af salgssiden og den kvittering der er modtaget ved købet. Hvis barselsplanen/tjek af barselsplan ikke kan laves inden for den inkluderede tid, vil der ved et merforbrug ske en merfakturering. Ved merforbrug faktureres der pr. påbegyndt kvarter.

Alt arbejde lavet af Barselseksperten udføres altid samvittighedsfuldt, men der kan ske fejl, hvorfor der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i barselsplanen/tjek af barselsplan og den medfølgende rådgivning.

Der kan være forskellig tolkning af gældende lovgivning og praksis, hvor Barselseksperten og Udbetaling Danmark ikke er enige. Da det er Udbetaling Danmark, der er myndighed på barselsområdet, er det deres tolkning og vurdering der er gældende og som skal lægges til grund for de dispositioner Kunden måtte foretage. Udbetaling Danmarks tolkning og vurdering af gældende lovgivning og praksis indarbejdes efter bedste vis i Barselsekspertens rådgivning ligesom principafgørelser fra Ankestyrelsen gør.

Ved forkert eller mangelfuld rådgivning leveret af Barselseksperten, læs mere under afsnittet Ansvarsbegrænsning.

Barselsplanen/tjek af barselsplan laves ud fra de oplysninger Barselseksperten har modtaget fra Kunden. Det forudsættes, at de modtagne oplysninger om orloven og de individuelle vilkår under barsel er korrekte og er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed.
Det er Kundens eget ansvar at sikre, at den barselsplan/tjek af barselsplan, der er lavet af Barselseksperten, er korrekt og holder sig inden for de individuelle vilkår, der er gældende i den konkrete situation samt gældende lovgivning og praksis på barselsområdet.

Barselseksperten kan ikke garantere, at beregningerne i barselsplanen/tjek af barselsplan svarer til de beregninger, Udbetaling Danmark laver og som fremgår af Udbetaling Danmarks selvbetjening løsning "Min Barsel" på borger.dk. Der kan derfor være forskel på det orlovsforbrug Kunden kan aflæse i barselsplanen/tjek af barselsplan og det orlovsforbrug Udbetaling Danmark kommer frem til for samme orlovsperiode. Det er Udbetaling Danmarks opgørelse af orlovsforbruget, der er gældende, da det svarer til den barsel, der er brugt eller planlagt med udbetaling af barselsdagpenge – herunder refusion til arbejdsgiver.

Er Kunden uenig i Udbetaling Danmarks opgørelse af orlovsforbruget, skal Kunden eller dennes medarbejder kontakte Udbetaling Danmark. Barselseksperten har intet med dette at gøre.

Kunden skal selv orientere de relevante parter om indholdet af barselsplanen/tjek af barselsplan, så den gøres gældende overfor Kundens arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.


5.0 - Individuelt tilrettelagte ydelser, produkter og events
På individuelt tilrettelagte ydelser, produkter og events fremsendes et skriftligt tilbud til Kundens mail, hvor opgavens omfang er nærmere specificeret. Når tilbuddet er accepteret af Kunden, er prisen endelig, med mindre det senere viser sig, at der bruges mere tid på at løse opgaven, end der er betalt og faktureret for.

Barselsplanen, tjek af barselsplan og personlig rådgivning af enten 30, 45 eller 60 minutters varighed anses i denne sammenhæng ikke for at være en særligt individuel tilrettelagt ydelse. Det skyldes, at det er faste ydelser som kan købes direkte på www.barselseksperten.dk uden at der har været yderligere dialog mellem Kunden og Barselseksperten.

Eventuel mertid faktureres ud fra den aktuelle timepris, og der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Køb af klippekort anses ikke som en individuelt tilrettelagt ydelse, men kan ikke købes på hjemmesiden, www.barselseksperten.dk, da det forudsætter en indledende dialog mellem Kunden og Barselseksperten inden køb.

6.0 - Betaling, fakturering og levering
www.barselseksperten.dk kan der betales med Dankort, kreditkort, MobilePay og Apple Pay. Til at håndtere betalingen benyttes betalingsløsningen EasyMe Betaling. På Kundens kontoudtog vil der fremgå teksten embetaling.dk. Betalingen trækkes på det kreditkort, der er tilknyttet den betalingsform, der er brugt ved købet. Efter købet modtager Kunden en faktura på den mail, der er oplyst ved købet.

Ved køb af ydelser, personlig rådgivning, klippekort, produkter, onlinekurser og events betales der forud for levering. Betalingsbetingelserne er derfor som hovedregel netto kontant. Ved udstedelse af manuel faktura ved fx merforbrug eller ved køb af klippekort, er betalingsfristen 8 dage og skal betales som anvist på fakturaen.

Ydelsen, rådgivningen, produktet eller eventet ses som endeligt leveret, når det er tilgængeligt for Kunden enten digitalt eller fysisk.

Ved køb af onlinekurser eller digitalt materiale – fx skabelonpakken, sker leveringen umiddelbart efter købet er fuldført. Der kan i særlige tilfælde gå op til 5 minutter før der er adgang til det købte materiale. Materialet er tilgængeligt for Kunden enten via hjemmesiden www.barselseksperten.dk (eller et andet domæne ejet af Anne Line Richardt), onlineportalen EasyMe eller pr. mail. Efter købet modtager Kunden en mail fra eller på vegne af Barselseksperten med oplysninger om køb og adgang til det købte.

7.0 - Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret ved køb af ydelser, produkter og events fra Barselseksperten.

8.0 - Indgåelse af aftaler om køb - bemyndigelse, når der handles på vegne af en virksomhed
Den juridiske person som på vegne af Kunden indgår en aftale om køb af ydelser, produkter og events, indestår personligt for at have bemyndigelse til at købe ydelsen, produktet eller eventet på vegne af den virksomhed, som indgår en aftale om køb med Barselseksperten.
Har den juridiske person mod forventning ikke den relevante bemyndigelse, hæftes der personligt for den aftale/køb, der er indgået.


9.0 -Tilmelding til fysiske kurser, workshops og foredrag (events)
Ved tilmelding til fysiske kurser, workshops og foredrag (events) er tilmeldingen bindende.
Ved Kundens afbud til eventet refunderes pengene ikke. Kunden skal skriftligt meddele afbuddet til Barselseksperten. Det skal ske ved at sende en mail til info@barselseksperten.dk senest 24 timer inden eventet er planlagt til at starte. Kunden har i dette tilfælde mulighed for sende en anden i sit sted uden ekstra omkostninger. Send oplysning om hvem der skal overtage pladsen til info@barselseksperten.dk senest 24 timer inden eventet er planlagt til at starte.

10.0 - Barselsekspertens aflysning, udsættelse eller annullering af køb af ydelser, produkter og events
Barselseksperten forbeholder sig retten til at aflyse, udsætte og annullere køb af ydelser, produkter og events ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. Det gælder også, hvis Barselseksperten vurderer, at Barselseksperten ikke er den rigtige til at håndtere den købte ydelse. Vurderingen er suverænt Barselsekspertens. Hvis Barselseksperten annullerer hele købet, refunderes i dette tilfælde det betalte beløb tilbage til Kunden. Annulleres kun dele af købet af Barselseksperten, refunderes betaling for den del af købet, som ikke er leveret.

Der bestræbes, at aflysningen, udsættelsen eller annulleringen af hele eller dele af købet sker med mindst 24 timers varsel forud for den planlagte start. I tilfælde af at Barselseksperten aflyser – men ikke annullerer en aftale/køb, vil Barselseksperten forsøge at finde en ny dato til afholdelse af den planlagte aftale. Hvis Kunden ikke ønsker at lave en ny aftale, kan Kunden i dette tilfælde få pengene retur, da det er Barselseksperten der er årsag til at den planlagte aftale ikke kan finde sted. Dog gives der ikke refusion for den tid, der forud for den planlagte aftale er brugt på fx research og udarbejdelse af materiale (både digitalt og fysisk), der er lavet til en konkret kunde.

Har Barselseksperten lavet fysisk materiale til en aftale, faktureres Kunden for de udgifter, Barselseksperten har pådraget sig ved at frembringe det fysiske materiale.

Den tid der af Barselseksperten er medgået til fx research og udarbejdelse af digitalt og fysisk materiale faktureres med den aktuelle timepris. Det faktureres pr. påbegyndte kvarter.


11.0 - Online sessioner (ikke fysisk fremmøde) - herunder personlig rådgivning, samtaler, online-undervisning og webinarer
Barselseksperten leverer rådgivning og samtaler – herunder afklarende samtaler og samtaler om barselsplan/tjek af barselsplan telefonisk eller ved brug af Zoom. Skal aftalen foregå telefonisk, ringer Kunden til Barselseksperten på det aftalte tidspunkt på telefon 42 47 27 24. Det er Kundens ansvar at sikre, at Kunden opholder sig et sted, hvor der er god net-dækning, så aftalen kan gennemføres tilfredsstillende for begge parter.

Barselseksperten bruger også programmet Zoom til 1:1 sessioner – herunder fx personlig rådgivning, samtaler, online-undervisning og webinarer, der ikke foregår ved fysisk fremmøde eller telefonisk.
Det er Kundens eget ansvar, at have adgang til internettet og have en god og stabil internetforbindelse under hele sessionen. Kort før sessionen starter, skal Kunden gå ind på www.zoom.us. og logge ind i det virtuelle mødelokale. Kunden deltager i mødet ved at indtaste det Møde Id og evt. adgangskode, Kunden har modtaget pr. mail af Barselseksperten forud for mødets start. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at Kunden har en aktiv mailadresse med tilpassede spamfiltre

12.0 - Kørsel
Ved levering af ydelser, produkter og events der ikke foregår digitalt eller på Barselsekspertens fysiske adresse (Søndermarksvej 10, 9800 Hjørring), fakturerer Barselseksperten Kunden for den transport Barselseksperten har haft for at komme ud til Kunden på den aftalte lokation.
Udgangspunktet for beregningen af det antal kilometer der faktureres for, er forskellen mellem Barselsekspertens fysiske adresse (Søndermarksvej 10, 9800 Hjørring) og den adresse, hvor det er aftalt med Kunden, at ydelsen/eventet/aftalen afholdes. Der faktureres den højeste af Statens til hver en tid gældende sats. Er der udgifter til parkering, færge eller lignende udgifter relateret til transporten, afholdes disse omkostninger af Kunden.

13.0 - Ansvarsbegrænsning
Ethvert ansvar som Barselseksperten v/Anne Line Richardt måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser - herunder personlig rådgivning, barselsplanen, tjek af barselsplan, produkter, onlinekurser og events med mere, er begrænset til direkte skader og tab efter dansk lovs almindelige regler om erstatning. Barselseksperten kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, indtægt, indkomst, avance, driftstab med videre.

14.0 - Ophavsret og immaterielle rettigheder
Alle rettigheder til ydelser, produkter, onlinekurser, workshops, undervisning, webinarer (events), digitale og fysiske produkter tilhører personligt Anne Line Richardt ifølge loven om ophavsret.

Ved køb af ydelser, produkter, onlinekurser og events opnås alene brugsret til produktet, materialet eller ydelsen i den periode, der er aftalt ved købet, hvis denne er tidsbegrænset. Brugsretten er personlig og må ikke overdrages til - eller deles med andre.

Kunden må ikke dele, offentliggøre, videreformidle, sælge eller på nogen som helst måde distribuere hele eller dele af produktet, materialet eller ydelsen - hverken digitalt eller fysisk.
Det betyder fx, at Kunden ikke må dele sit login eller link med adgang til produktet med andre.

15.0 - Tvister, lovvalg og værneting
Skulle der mod forventning opstå uenighed om det leverede, skal Kunden og Barselseksperten forsøge at finde en, for begge parter, tilfredsstillende løsning. Dog med respekt for Barselsekspertens handelsbetingelser, som Kunden har accepteret ved indgåelse af købet.

Kan der ikke opnås en tilfredsstillende løsning, kan tvister indbringes for de danske domstole.
Aftalen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved retten i Hjørring som første instans.

16.0 - Ændring af handelsbetingelser
De handelsbetingelser der var gældende, da aftalen blev indgået, er gældende for den indgåede aftale. Handelsbetingelserne er vedhæftet fakturaen som sendes til Kunden efter købet er foretaget. Ved købet har Kunden accepteret de handelsbetingelser, der er gældende for det indgåede køb. De aktuelle handelsbetingelser kan findes på www.barselseksperten.dk/handelsbetingelser.

Disse handelsbetingelser er version 3.2 og er gældende ved køb fra og med den 19. januar 2022.

17.0 - Forbehold - disclaimer
Der tages forbehold for eventuelle fejl, trykfejl og mangler ved de informationer der findes på www.barselseksperten.dk og i det udarbejdede materiale lavet af Barselseksperten – både fysisk og digitalt.
Informationerne på www.barselseksperten.dk kan ikke erstatte rådgivning fra Udbetaling Danmark. Det tilstræbes, at de informationer der fremgår af hjemmesiden, er korrekte og opdaterede.


Anne Line Richardt, Hjørring den 19. januar 2022.


>
Success message!
Warning message!
Error message!