3 kommentarer

Sådan kan du holde barsel, når du skal være far

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Forældre, Selvstændige

Del indlægget med andre

Barselsreglerne i dette indlæg gælder for børn der er født til og med den 1. august 2022!

Tirsdag den 26. oktober 2021 blev der vedtaget en ny politisk aftale om øremærket barsel. Grunden til ændringerne skyldes et EU direktiv.

De nye regler gælder kun for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Læs meget mere om de nye regler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Far på barsel

I dette indlæg får du overblik over, hvordan du kan holde barsel, når du skal være far.
Jeg bruger ordet far hele vejen igennem dette indlæg, men det gælder også for dig som er medmor.

Indlægget er målrettet fædre som arbejder som lønmodtager. Er du selvstændig, kan du læse mere om dine muligheder for barsel her.

Ret til barsel som far

Lad os starte med at slå fast, at du selvfølgelig kan holde barsel, når du skal være far.
Du har faktisk ret til at holde 34 ugers barsel i alt.


Fædreorlov

Som far har du ligesom mor ret til at holde barsel. Retten til fravær er fastsat i Barselsloven.

Der er øremærket 2 ugers fædreorlov med mulighed for barselsdagpenge som du kan holde i forbindelse med fødslen. Normalt starter fædreorloven kalenderdagen efter fødslen, men den kan også starte den dag barnet bliver født, hvis du ønsker det. Vær opmærksom på at du ikke kan holde barsel før barnet er født. Det betyder, at du tidligst kan holde barsel fra og med den dag barnet er født.

Har du fravær før selve fødselsdagen, kan det ikke holdes som barsel, men holdes typisk som ferie, afspadsering eller flex.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan du holde fædreorloven fleksibelt inden for de første 14 uger efter fødslen.


Eksempel på fleksibel afholdelse af fædreorloven:

 • 1 uge lige efter fødslen, og 1 uge når dit barn er 10 uger 
 • 1 uge lige efter fødslen, og derefter 1 barselsdag (hverdage) i 5 uger i træk (delvis fædreorlov)
 • 3 barselsdage (hverdage) efter fødslen, 2 barselsdage (hverdage) i uge 3 og 1 uge i uge 8 

Fædreorloven skal som hovedregel være afholdt inden dit barn bliver 14 uger.

Hvis dit barn er født søndag den 2. januar 2022, er den sidste dag du kan holde fædreorlov søndag den 10. april 2022.


Forældreorlov

Som far har du ret til at holde 32 ugers forældreorlov. Normalt holdes forældreorloven i perioden 14 – 46 uger efter fødslen. Du har dog mulighed for at begynde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Du starter typisk med at holde de 2 ugers fædreorlov og derefter bruge af forældreorloven. I det tilfælde at barnet er indlagt på sygehus efter fødslen, kan det give mening at holde forældreorlov først, da forældreorlov kan forlænges med barnets indlæggelse på sygehus, hvor det ikke er muligt med fædreorlov. Kontakt din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark for vejledning om dine muligheder for barsel, hvis dit barn er indlagt på sygehus.

Mor og far har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov. I alt 64 ugers ret til fravær under forældreorlov. Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på er, at der i alt kun er mulighed for barselsdagpenge i 32 uger ud af de 64 ugers forældreorlov.

I praksis betyder det, at alt hvad mor holder af barsel ud over hendes 14 ugers barselsorlov, og alt hvad du som far holder ud over de 2 ugers fædreorlov, holdes af den fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Det gælder, når du får udbetalt barselsdagpengene og når du får udbetalt løn under en del af din barsel. Når du får udbetalt løn under barsel, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene som refusion.

Hvordan I som forældre vælger at dele de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge mellem jer er helt op til jer.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 46 uger, med mindre den forlænges eller udskydes. Forældreorloven kan både forlænges eller udskydes - både retsbaseret eller aftalebaseret. Det gennemgår jeg i næste afsnit.

Forældreorloven kan holdes meget fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Hvis forældreorloven forlænges eller udskydes skal orloven være afholdt inden barnet bliver 9 år.


Forklaring af begreberne retsbaseret og aftalebaseret


Retsbaseret

Retsbaseret betyder, at du har en lovsikret ret til at holde en del af forældreorloven på en bestemt måde.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du ønsker at holde din barsel for at benytte dig af din ret.


Aftalebaseret

Aftalebaseret betyder, at du har mulighed for at holde en del af forældreorloven fleksibelt, hvis du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver.

Husk, at du senest 8 uger efter fødslen, skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du ønsker at holde din barsel, og at din arbejdsgiver skal acceptere dine ønsker.

Vi starter med at kigge på de forskellige muligheder, der er for at forlænge forældreorloven.


Retsbaseret forlængelse af forældreorloven

Der er mulighed for at forlænge forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger.
Det betyder at de 32 ugers forældreorlov kan vare i 40 uger (8 ugers forlængelse) eller i 46 uger (14 ugers forlængelse) afhængig af, om orloven forlænges med 8 eller 14 uger. Du får ikke ret til yderligere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven! Der er stadig kun 32 ugers barselsdagpenge under forældreorlov.

Du har mulighed for at få barselsdagpengene nedsat, så du får udbetalt barselsdagpenge under hele forældreorloven.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under forældreorloven bede Udbetaling Danmark om at nedsætte dine barselsdagpenge. Dette er en mulighed, men ikke et krav.
Hvis forældreorloven forlænges og der udbetales nedsatte barselsdagpenge, har forlængelsen virkning for begge forældre fra det tidspunkt, du giver Udbetaling Danmark besked om, at pengene skal nedsættes.

Forlængelsen gælder også den refusion, der evt. udbetales til din eller den anden forælders arbejdsgiver, når der udbetales løn under en del af forældreorloven.

Det er oftest et krav fra din arbejdsgiver, at de får udbetalt fuld refusion, når du får udbetalt løn under din barsel. Aftal det derfor altid med din arbejdsgiver, hvis du vil nedsætte barselsdagpenge i en periode, hvor du får udbetalt løn.

Når du forlænger forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger, kan du ikke udskyde forældreorlov til senere afholdelse. Det vil sige, at en retsbaseret forlængelse gør, at du og barnets anden forælder mister muligheden for at holde barslen fleksibelt.

Min klare anbefaling er, at du ikke forlænger forældreorloven retsbaseret med 8 eller 14 uger, men i stedet bruger af de 32 ugers forældreorlov, hvor der er ret til fravær, men hvor der ikke er ret til barselsdagpenge. Det er meget mere fleksibelt og imødekommer langt de fleste forældres behov for fravær i forbindelse med barsel.

Har du brug for mere fravær end 32 ugers forældreorlov, så overvej om du kan holde ferie, særlige feriedage, omsorgsdage eller måske have tjenestefri uden løn i den ønskede periode.


Aftalebaseret forlængelse af forældreorloven

Hvis du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver, kan du forlænge forældreorloven ved at genoptage arbejdet delvist inden for de første 46 uger efter fødslen. Arbejdet skal genoptages delvist i en periode, hvor du ellers har mulighed for at holde forældreorlov.

Når du arbejder delvist under din forældreorlov, kan du opspare de timer, som du arbejder under forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. De timer du har opsparet, kan du holde på et senere tidspunkt. Enten som barsel på deltid eller fuldtid. Forældreorloven skal dog være afholdt inden barnet bliver 9 år.

Betingelsen er som altid, at du kan aftale det med din arbejdsgiver. Det vil sige, at det ikke er en ret, du har.

Selv om delvis barsel kan lyde som en rigtig god løsning, så er der alligevel nogle ting der gør, at det ikke er helt så fleksibelt som man skulle tro.

Når du genoptager arbejdet delvist under forældreorloven, modregnes du i dine barselsdagpenge for det antal timer du arbejder. Barselsdagpengene og orlovsforbruget opgøres på ugebasis (mandag til søndag). 

Hvis du er ansat 37 timer om ugen og har genoptaget arbejdet delvist med 29,60 timer om ugen, får du typisk løn for de 29,60 arbejdstimer og barselsdagpenge for 7,40 timer om ugen.

Da dine arbejdstimer skal modregnes i dine barselsdagpenge, er der ikke mulighed for at opspare timer på din fleks-konto og have overarbejde i en uge, hvor du holder delvis orlov, da samtlige arbejdstimer skal modregnes i dine barselsdagpenge!

Det er de færreste klar over, men det er meget vigtigt at vide. Skal du holde delvis orlov, så sørg for at du får holdt de aftalte timers orlov hver uge (og dermed ikke arbejder mere end det aftalte timetal).

Vil du holde ferie i en periode, hvor du holder delvis orlov, kan du enten holde ferie i de 29,60 timer, du ellers skulle have arbejdet og dermed stadig holde de 7,40 timers orlov hver uge.  
På den måde afbrydes din delvise orlov ikke, hvilket klart er at foretrække.
 
Det samme gør sig gældende, hvis du i løbet af en uge er syg, har et sygt barn eller holder omsorgsdage og dit lovlige fravær sidestilles med de 29,60 arbejdstimer du ellers skulle have arbejdet. Det afgørende er, at du får holdt de 7,40 timers orlov hver uge uanset at du ellers har haft andet lovligt fravær i løbet af ugen i op til de 29,60 timer om ugen som du ellers skulle have arbejdet. Andet lovligt fravær kan også være helligdage, hvor du får løn for helligdagen, men ikke skal møde på arbejde.

Alternativet er, at hele den delvise orlov sættes på pause/afbrydes i ferieperioden og genoptages efter fx 3 ugers sommerferie.

Da der er store administrative omkostninger for din arbejdsgiver ved at starte og stoppe din delvise barsel, er det min anbefaling, at du minimerer ændringer i den delvise orlov mest muligt og helst helt undgår dem! 
Husk også at evt. ændringer til din delvise barsel skal aftales med din arbejdsgiver. Du kan dermed ikke ændre i en delvis barsel som du lyster


Retsbaseret udskydelse af forældreorloven

Kun én af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven til senere afholdelse.

Når du udskyder din forældreorlov, er det fordi du genoptager dit arbejde på fuld tid (din almindelige arbejdstid) i stedet for at holde den forældreorlov du ellers har mulighed for at holde inden for de første 46 uger efter fødslen.

Forudsætningen er som altid, at du giver din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 8 uger efter fødslen.

Når den retsbaserede udskudte forældreorlov skal holdes, skal du varsle den overfor din arbejdsgiver med 16 uger.

Orloven skal holdes i én lang periode, hvor du holder mindst 1 times barsel hver uge.
Det skyldes, at den skal holdes i sammenhæng og dermed skal der holdes barsel hver eneste uge.

Hvis du ikke holder barsel i en uge, er orloven afbrudt.

En retsbaseret udskydelse gælder også for en fremtidig arbejdsgiver. Det betyder, at du har en lovsikret ret til at holde den i et nyt arbejdsforhold forudsat, at der er orlov tilbage, at du er i beskæftigelse, når du skal holde orloven og at orloven afholdes inden dit barn bliver 9 år.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan en retsbaseret udskydelse ændres til en aftalebaseret udskydelse. Det vil herefter være reglerne for aftalebaseret udskydelse der er gældende.


Aftalebaseret udskydelse af forældreorloven

Det er muligt at gemme hele eller en del af forældreorloven til senere afholdelse (op til 32 uger). Det har begge forældre mulighed for at benytte sig af. Den periode du kan udskyde til senere, er den periode, hvor du indenfor de første 46 uger efter fødslen har genoptaget arbejdet på fuld tid (din normale arbejdstid), og derfor ikke har holdt den forældreorlov, som du ellers havde mulighed for at holde.

Betingelsen er, at du senest 8 uger efter fødslen giver din arbejdsgiver besked om, hvordan du ønsker at holde din barsel og at de accepterer dine ønsker.

Der er ikke fastsat nogle frister i barselsloven for hvor lang tid i forvejen, du skal varsle din arbejdsgiver, når du ønsker at holde aftalebaseret udskudt forældreorlov på et senere tidspunkt. Det skal du aftale med din arbejdsgiver.


Kombination af aftalebaseret og retsbaseret udskydelse

Jeg har nu gennemgået mulighederne for at udskyde forældreorlov retsbaseret og aftalebaseret.
Der er også mulighed for at kombinere en retsbaseret og aftalebaseret udskydelse.


Her er et konkret eksempel:

 • Mor udskyder 8 ugers forældreorlov retsbaseret - (det som kun den ene forælder kan gøre)
 • Mor udskyder også 4 ugers forældreorlov aftalebaseret
 • i alt 12 ugers udskydelse
 • Far udskyder 2 ugers forældreorlov aftalebaseret til senere afholdelse
 • I alt 2 ugers udskydelse

Samlet set har forældrene valgt at udskyde 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til senere brug. De 6 af ugerne (4 fra mor og 2 fra far) er omfattet af reglerne for aftalebaseret udskydelse, og de 8 uger som mor har udskudt retsbaseret er omfattet af reglerne for retsbaseret udskydelse.

Hvis det virker forvirrende, så læs gennemgangen af retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af forældreorloven en gang til.


Nyt EU direktiv med øremærket barsel til fædre

I juni 2019 blev der i EU vedtaget et direktiv som trådte i kraft den 1. august 2019. Det skal blandt andet skal sikre fædre ret til 2 måneders forældreorlov med barselsdagpenge. Direktivet skal implementeres i den danske lovgivning, før det har virkning i Danmark, hvilket skal ske senest den 2. august 2022.

På nuværende tidspunkt er direktivet ikke gældende i Danmark, og barselsreglerne er derfor som beskrevet i dette indlæg, men de er i proces med at blive vedtaget i Folketinget og har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Tirsdag den 26. oktober 2021 blev der vedtaget en ny politisk aftale om øremærket barsel. Grunden til ændringerne skyldes et EU direktiv.

De nye regler gælder kun for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Læs meget mere om de nye regler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Mulighed for orlov i særlige situationer

Som udgangspunkt kan du holde barsel under fædreorlov og den efterfølgende forældreorlov.
Der kan i helt særlige situationer være mulighed for andre typer af orlov.  Det kan være tilfældet, hvis mor ikke kan passe barnet i første 14 ugers barselsorlov, hvis du mister dit barn eller barnet har været indlagt på sygehus. Jeg gennemgår ikke de 3 typer af orlov i særlige situationer i dette indlæg, men her du kan læse en fuld gennemgang af alle barselsreglerne. Gå ned til det afsnit der hedder "3 typer af orlov i særlige situationer".


Ret til barselsdagpenge under barsel 

Vi har nu været igennem dine muligheder for at holde barsel sammen med dit barn. Altså din ret til fravær. For at have mulighed for at få barselsdagpenge under din barsel, kræver det, at du har ret til barselsdagpenge – og dermed opfylder beskæftigelseskravet. Jeg gennemgår ikke beskæftigelseskravet i dette indlæg, men du kan læse mere om det på borger.dk/barsel. Du skal blot vide, at for at have ret til barselsdagpenge under din barsel, skal du opfylde visse betingelser.

Med andre ord:
Alle fædre har ret til fravær, men ikke alle har ret til barselsdagpenge under barslen.

For at kunne holde barsel, skal du også have daglig fysisk kontakt med dit barn under orloven.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har ret til løn under barsel, skal der som hovedregel udbetales refusion til din arbejdsgiver. Det har de ikke ret til, hvis du ikke har ret til barselsdagpenge. Retten til refusion er et såkaldt afledt krav. Det som du har ret til, kan din arbejdsgiver få udbetalt, hvis de udbetaler dig løn under din barsel.


Din økonomi under barsel

Nu hvor du ved hvilke muligheder du har for at holde barsel, er det relevant, at du bliver helt skarp på, hvordan din økonomi er under din barsel.

Du skal finde ud af, om du har ret til løn under din barsel, eller om du skal have udbetalt barselsdagpenge fra det offentlige (Udbetaling Danmark). 

Hvis du får udbetalt løn, skal du vide i hvor lang tid du får løn under din barsel, og om den anden forælders vilkår under barsel har indflydelse på dine muligheder for løn under forældreorlov.
Det er ofte tilfældet, hvis begge forældre er omfattet af den samme barselsaftale - fx den kommunale eller er omfattet af den samme barselsfond.

Hvis kun den ene af jer har ret til barselsdagpenge, kan du læse mere om dine muligheder for barsel her.

Du skal også have afklaret, om du kan få fuld løn eller om der er et max beløb pr. time. Endelig skal du vide, om du skal holde den lønnede orlov inden for en bestemt periode og om den højst må holdes over x antal perioder.

Jeg har lavet en tjekliste som gennemgår, hvad du skal undersøge, når du skal på barsel.

Er du i tvivl om dine muligheder for løn under barsel, så spørg din arbejdsgiver eller få vejledning hos din fagforening.

Hvis der ikke er fastsat vilkår under barsel i din ansættelseskontrakt og du ikke er omfattet af en overenskomst, kan du med fordel undersøge, om din arbejdsgiver alligevel vil betale dig løn under hele eller en del af din barsel. Din arbejdsgiver betaler nemlig til en barselsfond, hvilket er lovpligtigt. 

En barselsfond udbetaler et supplement til de barselsdagpenge, som din arbejdsgiver får udbetalt fra Udbetaling Danmark som refusion (hvis du har ret til barselsdagpenge). Det vil sige, at de samlet set kan få udbetalt refusion fra både Udbetaling Danmark og en barselsfond.
Læs mere om den lovpligtige barselsfond – Barsel.dk.

Her er der virkelig gode muligheder for at forbedre din økonomiske situation under barsel. Specielt hvis din arbejdsgiver ikke er opmærksom på, at de betaler til en barselsfond. Og det er langt fra alle arbejdsgivere, der er klar over det.


Frister du skal overholde

Der er nogle forskellige frister, du skal overholde. Det er frister i forhold til varsling af din barsel overfor din arbejdsgiver, og frister for hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge.


Varsling af fædreorlov og forældreorlov

Hvis du som kommende far vil gøre brug af din ret til at holde fædreorlov, skal du senest 4 uger før du forventer at starte på din fædreorlov, give din arbejdsgiver besked om, at du vil holde fædreorlov og længden af den (max 2 uger med barselsdagpenge). Som udgangspunkt holder du 2 ugers fædreorlov med start kalenderdagen efter fødslen.

Senest 8 uger efter fødslen skal du give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din forældreorlov - herunder om du ønsker at forlænge eller udskyde forældreorloven.

Vær opmærksom på at du som far kan beslutte, at starte din forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 2 ugers fædreorlov, men at der først er pligt til at varsle dette fravær senest 8 uger efter fødslen. Det er dog god stil at informere din arbejdsgiver hurtigst muligt, hvis du holder forældreorlov i umiddelbar forlængelse af din fædreorlov.


Frist for ansøgning om barselsdagpenge

 • Får du ikke løn under din barsel (fædreorlov eller forældreorlov), skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din første barselsdag.
 • Får du løn under en del af din barsel, og fortsat er på barsel efter din løn er ophørt, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din løn er stoppet.
 • Får du udbetalt løn under hele din barsel, skal du ikke søge om barselsdagpenge.

For at søge om barselsdagpenge, skal din arbejdsgiver indberette din barsel i Nemrefusion på virk.dk.

Jeg vil gøre dig kærligt opmærksom på, at det er dit ansvar, at du overholder ansøgningsfristen, så har du ikke modtaget et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark, så husk at kontakte din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark (telefon 70 12 80 64).

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd.

Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk.

Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne.

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er indehaver af Barselseksperten og det er altid mig du har kontakt med, når du kontakter Barselseksperten eller er kunde hos mig.

læs mere om barsel

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 1. Hej,
  Jeg har fået en lille opgave fra min nevø, som er blevet far den 2. marts i år. Han er delvist lønansat og selvstændig. Han ønsker at hans orlov skal overføres til mor. Kan det lade sig gøre.
  Jeg har selv prøvet at gennemskue reglerne, men det der forvirrer er, at han både er lønansat og selvstændig. Hvis ikke du kan hjælpe, kan du så henvise mig til et sted, som kan hjælpe med at forstå reglerne.
  Med venlig hilsen
  Jette Nielsen

 2. Hej , vi tænkte på om det er muligt / tilladt at dele barslen op mellem mor og far – altså når vidunderet melder sin ankomst så holder begge forældre de første 14 dage , men så efterfølgende er fsr tilbage på arbejde fuldtid , men når barnet så er 2 måneder ca , er det så muligt at –
  Fx far er på barsel mandag og fredag , men arbejder tirsdag onsdag torsdag – og det modsatte er så tilfældet for mor ,
  Det skal lige nævnes mor er selvstændig – mens far er lønmodtager i håndværksbranchen

  1. Hej Daniel,

   Tak for din kommentar.

   Ud fra det du beskriver, så kan barnets mor holde hendes barselsorlov og senere hen forældreorlov på deltid.
   Det er vigtigt, at mor som selvstændig er opmærksom på, hvordan orloven kan holdes på deltid, da det afviger fra hvordan man kan holde delvis orlov som lønmodtager.
   Læs mere om hvordan selvstændige kan holde barsel lige her: https://www.barselseksperten.dk/loenmodtager-eller-selvstaendig/

   Du kan også holde forældreorlov på deltid, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

   I kan godt dele forældreorloven mellem jer og begge holde barsel på deltid samtidigt, men den konkrete løsning med 2 dage til dig og 3 dage til mor, kan efter min vurdering ikke lade sig gøre på grund af den måde selvstændige kan holde delvis barsel. Var I begge lønmodtagere, så var det muligt.

   De bedste hilsner,
   Anne Line

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!