15 kommentarer

Er du selvstændig eller lønmodtager i egen virksomhed?

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Arbejdsgivere, Forældre

Når du har din egen virksomhed og skal på barsel, er der stor forskel på hvordan du kan holde delvis barsel. Det afgørende er, om du betragtes som selvstændig eller som lønmodtager i barselslovens forstand.

Derfor er det vigtigt, at du ved om du er lønmodtager i egen virksomhed eller om du er selvstændig og det ved du, når du har læst dette indlæg.

Husk, at for at have ret til barselsdagpenge under din barsel skal du opfylde beskæftigelseskravet som enten lønmodtager (§27) eller som selvstændig (§28).

Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på www.borger.dk/barsel.

Lad os starte med at få afklaret hvornår man betragtes som selvstændig.

Selvstændig

Du er selvstændig, hvis din virksomhed er personligt ejet og drevet som fx:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Interessentskab (I/S)


Grundlaget for dine barselsdagpenge som selvstændig

 • Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af overskuddet i din virksomhed. 
 • Du kan højest få 4.460 kr. om ugen (2021 niveau
 • Der indeholdes ikke skat af udbetalingen, og du betaler ikke AM-bidrag af barselsdagpengene. 
 • Indkomsten indberettes som B-indkomst til Skattestyrelsen.
 • Pengene udbetales til din NemKonto den sidste torsdag i hver måned.

Sygedagpengeforsikring til selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du ikke har overskud i virksomheden eller ikke har et ret stort overskud, kan det være relevant at tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig erhvervsdrivende.

Fordelen er, at du uanset størrelsen af dit overskud eller underskud har ret til mindst 2/3 dele af den højeste dagpengesats.

Det betyder at du i 2021 er garanteret minimum 2.973 kr. pr. uge under barsel, når du har en aktiv sygedagpengeforsikring.

For at have ret til en højere sats end 2.973 kr. pr. uge skal dit overskud berettige til det.

For at få den højeste dagpengesats skal dit overskud være på mindst 231.920 kr. 

Er dit overskud større end 154.596 kr. vil du ikke have glæde af sygedagpengeforsikringen i forhold til beregningen af dine barselsdagpenge, men forsikringen er oftest yderst relevant i forhold til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Her kan du læse mere om sygedagpengeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af en aktiv sygedagpengeforsikring


Underskud på 50.000 kr.
Beregningsgrundlaget vil normalt være 0 kr. da der ikke er et overskud at beregne barselsdagpengene på baggrund af.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.973 kr. pr. uge.


Overskud på 70.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 70.000 kr. ville du have ret til:
70.000 kr./52 uger = 1.346 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.973 kr. pr. uge.

Overskud på 120.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 120.000 kr. ville du have ret til:
120.000 kr./52 uger = 2.307 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.973 kr. pr. uge.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af overskuddet i din virksomhed, og du ikke har en aktiv sygedagpengeforsikring


Overskud på 130.000 kr.
130.000 kr./52 uger = 2.500 kr. pr. uge.

Overskud på 205.000 kr.
205.000 kr./52 uger = 3.942 kr. pr. uge.

Overskud på 400.000 kr.
400.000 kr./52 uger = 7.692 kr. pr. uge som dog reduceres til ugemax som er 4.460 kr. pr. uge.


Barselsfond - hvad er det?

En barselsfond er med til at udligne den udgift en arbejdsgiver har, når en medarbejder er på barsel, og virksomheden udbetaler løn under orloven.

Har du ansatte i din personligt ejede virksomhed, betaler du til en barselsfond for dem.
Du har derfor mulighed for at få udbetalt et supplement fra en barselsfond, når du har en medarbejder på barsel, hvis du opfylder betingelserne for det. Det har du mulighed for, fordi du er arbejdsgiver for dine ansatte.

Det er lovpligtig for en arbejdsgiver at betale til en barselsfond i Danmark.
Her kan du læse mere om at have en medarbejder på barsel.

Regeringen har den 17. december 2020 vedtaget et lovforslag så selvstændige optages i barselsonden, barsel.dk på lige vilkår med private arbejdsgivere.
Det betyder, at de kan opnå ret til kompensation fra barselsfonden som et supplement til de barselsdagpenge der udbetales af Udbetaling Danmark.

Det er kun selvstændige, som har deres virksomhed som hovedbeskæftigelse og har et overskud der er højere end den højeste dagpengesats, der omfattes af ordningen og dermed skal betale til den - og kan få glæde af den.

Den gælder for selvstændige som begynder på barsel fra og med den 1. januar 2021 og hvis barn er født den 1. januar 2021 eller senere. 

Læs mere om ordningen på barsel.dk


For at kunne få kompensation fra barsel.dk skal du opfylde samtlige 4 betingelser: 

 • Du skal have ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
 • Dit overskud skal være større end max dagpenge (større end 231.920 kr.)
 • Dit barn skal være født den 1. januar 2021 eller senere
 • Din orlov skal være startet den 1. januar 2021 eller senere

Er dit barn født den 31. december 2020 eller tidligere og er orloven startet den 31. december 2020 eller tidligere, kan du ikke få udbetalt kompensation fra barsel.dk, men kun få udbetalt de almindelige barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. 

Dermed gælder kompensationen kun for de forældre som har fået et barn den 1. januar 2021 eller senere og som også er begyndt orloven den 1. januar 2021 eller senere.

Det fremgår af bemærkningerne til det lovforslag der var i høring i slutningen af 2020.


Må jeg arbejde mens jeg er på barsel?

Du har mulighed for at holde barsel på fuldtid (100%), eller genoptage arbejdet delvist op til og med enten 25% eller op til og med 50% af din normale arbejdstid.

Arbejder du mere end 50% af din normale arbejdstid, er du i følge Barselsloven ikke på barsel, og kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Hvis du holder barsel på fuldtid (100%), må du ikke – som i overhovedet ikke – arbejde i din virksomhed under din orlov.


Det betyder fx at du ikke må:

 • lave fakturaer
 • besvare og sende mails der er relateret til din virksomhed
 • besvare og foretage opkald der er relateret til din virksomhed
 • lave regnskab
 • opdatere din hjemmeside eller andet. 

Listen er ikke udtømmende, men du forstår helt sikkert budskabet.
Du er på barsel på fuldtid fra din virksomhed!


Delvis barsel kan være en mulighed

Hvis det ikke er muligt for dig ikke at lave noget i din virksomhed, mens du er på barsel, kan du genoptage dit arbejde delvist under orloven som beskrevet ovenfor (op til og med 25% eller op til og med 50% af din normale ugentlige arbejdstid).

Barselsdagpengene opgøres på ugebasis og du har mulighed for at variere omfanget af din barsel. Dermed kan du fx være på 100% barsel den ene uge, 50% barsel den næste uge og 75% barsel den efterfølgende uge osv.

For at ændre omfanget af din barsel, skal du kontakte Udbetaling Danmark og på ugebasis oplyse dem om i hvilket omfang du har holdt barsel. Der er dermed rigtig gode muligheder for at holde en fleksibel barsel - også som selvstændig,

Barsel

Arbejde

100%
Barsel
0%
Arbejde
75%
Barsel
25%
Arbejde
50%
Barsel
50%
Arbejde

Størrelsen af barselsdagpenge under orloven

Barselsdagpenge udbetales forholdsvis i forhold til i hvilket omfang du er på barsel.

Det betyder at du enten får udbetalt:

 • 100% 
 • 75% 
 • 50%

af den ugesats du har ret til, når du er fuldt på barsel.


Lønmodtager i egen virksomhed

Du er lønmodtager i egen virksomhed, hvis den er drevet i selskabsform som fx:

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Iværksætterselskab (IVS) - (typen er under udfasning)
 • Aktieselskab (A/S)

Grundlaget for beregning af dine barselsdagpenge

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af de timer du er ansat og arbejder i virksomheden og den timefortjeneste du har.

Beregningsgrundlaget for din timefortjeneste er:
Bruttolønnen som er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Oplysningerne om dine arbejdstimer og timefortjeneste, er de oplysninger virksomheden har indberettet til Indkomstregistret (Skattestyrelsen).

Det er også ud fra oplysningerne i Indkomstregistret at Udbetaling Danmark som udgangspunkt vurderer, om du opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager, og på den baggrund har ret til barselsdagpenge og dermed har mulighed for at få udbetalt refusion under orloven.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge som lønmodtager

 • Du er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr.
  Da din timeløn er højere end 120,54, kr. har du ret til 120,54 kr. x 37 timer = 4.460 kr. før skat pr. uge. 
 • Du er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr.
  Da timelønnen er under 120,54 kr. har du ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr.
  Timelønnen er højere end 120,54 kr. så du får 4.460 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.410,80 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 40 timer pr. uge og har en timeløn på 115 kr.
  Barselsdagpengene bliver beregnet som 115 kr. x 40 timer = 4.600 kr. før skat pr. uge.
  Du kan dog højst få 4.460 kr. før skat om ugen, da det er den højeste ugesats i 2021. 

Barselsfond - betingelser for udbetaling

Du er medlem af og betaler til en barselsfond, og kan derfor få udbetalt et supplement fra barselsfonden hvis du:

 • udbetaler dig selv løn under orloven 
 • lønnen under orlov pr. time er større end 116,47 kr. (brutto).
 • du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
 • har fået udbetalt refusion fra Udbetaling Danmark

Alle betingelser skal være opfyldt, for at du har mulighed for at få udbetalt et supplement/refusion fra barselsfonden, barsel.dk.


Sæt dig ind i reglerne for din barselsfond

Da der er forskel på i hvor lang tid og hvor meget du i alt kan få refunderet fra Udbetaling Danmark og fra en barselsfond, er det værd at bruge lidt tid på at undersøge, hvordan vilkårene er for netop den barselsfond du er medlem af. Læs mere på www.virk.dk

Hvis du ikke er medlem af en godkendt, privat barselsfond, betaler du til barsel.dk. 

Er du i tvivl om hvilken barselsfond du er medlem af, så kontakt Barsel.dk da de kan oplyse dig om det.

Læs mere om barselsfonde på www.virk.dk/barseldk


Sådan kan du arbejde delvist under orloven

Som lønmodtager har du meget stor fleksibilitet i forhold til at holde delvis barsel ved at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Du kan holde helt ned til én times barsel om ugen og kan på den måde forlænge din barselsperiode med de timer du har arbejdet under din orlov.

Det kræver blot at du kan aftale det med din arbejdsgiver, men da det er dig selv, burde det ikke være det store problem.

Her kan du læse en grundig gennemgang af barselsreglerne for lønmodtagere.

Har du spørgsmål til indlægget, så skriv en kommentar.
Så vil jeg forsøge at besvare det.

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd. Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk. Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne. Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

læs mere om barsel

 • hvorfor kan en selvstændig ikke have samme rettigheder som lønmodtager – få to børn i rap og være på barsel to gange i streg? Min datter bliver 1 år d. 14 februar og jeg har termin d. 1 marts….

  • Det er desværre sådan lovgivningen er udformet på nuværende tidspunkt. Forstå det, dem som kan 😕.
   Jeg har en plan om at sende en mail til ministeriet og gøre opmærksom på problematikken.
   Men det ændrer desværre ikke din situation her og nu.

 • Spørgsmål:
  Jeg har et normalt job på fuld tid og der for uden har jeg et cvr nummer da jeg har en omsætning på mere end 50.000.

  Nå jeg skal på barsel kan jeg ikke varetage mit firma og får ingen indtægt, fra den.

  hvordan er jeg stillet ?
  Som jeg læser det, så kan jeg ikke ha firma samtidig, eller er det forkert. kan ikke undvære mine barselspenge.

  med venlig hilsen
  Michelle

  • Hej Michelle,

   Tak for din kommentar og dit spørgsmål.

   Det man modregner i barselsdagpenge som lønmodtager er indtægtsgivende arbejde under orloven.

   Kapitel 4. Beregning af nedsatte ugentlige barselsdagpenge til lønmodtagere
   Der skal ske en nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge i alle tilfælde, hvor en barselsdagpengeberettiget har indtægtsgivende arbejde under sin orlov.

   Hvis du ikke arbejder i din virksomhed under orloven, vil du heller ikke blive modregnet i barselsdagpenge. Det har ikke i sig selv nogen betydning for din ret til barselsdagpenge, at du har et aktivt CVR-nr. Det er den praksis jeg kender på området.

   Jeg håber du kan bruge svaret.

   Held og lykke med det hele.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 • Nystartet ApS og barsel. Hvordan er jeg stillet, hvis der ikke er overskud eller jeg ikke udbetaler løn til mig selv det første år på trods af at arbejdstiden overstiger de 37 timer om ugen?

 • Hej Anne Line
  Jeg er på barsel med mit første barn. Jeg er ansat i en fuldtidsstilling og får fuld løn under hele min orlov. Min kæreste og jeg har dog netop oprettet et I/S, men har valgt ikke at momsregistrere virksomheden, da vi er i den helt tidlige opstart. Nu slår det mig, om jeg overhovedet må være med til at oprette og/eller opstarte virksomhed under min barsel – også selvom vi på ingen måde forventer at skabe en omsætning, inden jeg skal tilbage. Og hvis vi nu – mod forventing – skulle opnå en omsætning, vil jeg da komme i problemer?

  • Kære Signe,

   Du må gerne oprettet en virksomhed sammen med din kæreste, mens du er på barsel. Det i sig selv er ikke et problem.

   Hvis du arbejder under din barsel, uanset om det er i egen virksomhed eller hos en anden arbejdsgiver, så modregnes du time for time i dine barselsdagpenge.
   Når du får fuld løn under din orlov, betyder det også, at din arbejdsgiver modregnes i deres refusion, hvis du arbejder under orloven, da de får de barselsdagpenge udbetalt som refusion, som du ellers har ret til.

   Oftest er det en forudsætning for at få fuld løn under din orlov, at din arbejdsgiver får udbetalt den fulde refusion.

   Min umiddelbare anbefaling er derfor, at du ikke arbejder i din virksomhed under din barsel, men venter til efter din orlov er stoppet.

   Ring evt. til Udbetaling Danmark og få vejledning af dem. Dem ringer du til på telefon 70 12 80 64.

   De bedste hilsner fra Anne Line

 • Hej Anne Line

  Jeg er studerende og har to fritidsjob ved siden af mit studie, hvor jeg opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager og derfor er berrettiget til barselsdagpenge foruden SU. Derudover har jeg er aktivt CVR-nummer (enkeltmandsvirksomhed), men hvor jeg ikke aktivt arbejder og dermed kun har en nul omsætning, hvis ikke underskud i virksomheden.

  Jeg er nysgerrig for hvordan det stiller mig ift. barselsdagpenge? Har det nogen negativ betydning for min ret til barselsdagpenge som lønmodtager at jeg har et aktivt CVR-nummer?

  Pt. køber jeg kun varer hjem til eget forbrug i mit CVR-nummer? Vil dette være tilladt under barsel eller bliver det set som arbejde under barsel?

  På forhånd tak!

  Mvh
  Pernille

  • Hej Pernille,
   Beklager det sene svar.

   Umiddelbart mener jeg ikke at det har betydning for dine barselsdagpenge, at du har et aktivt CVR-nr.
   Det skyldes, at det eneste der som udgangspunkt har betydning for dine barselsdagpenge er arbejde, der udføres under orloven.
   At du køber varer hjem til eget forbrug, kan jeg ikke se skulle betragtes som arbejde under din barsel.

   For at være på den sikre side, vil jeg forslå dig at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 64 og få et endeligt svar af dem.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 • Hej
  Jeg skal snart på barsel. Jeg er medejer af et ApS, hvor jeg ikke får løn.
  Derudover er jeg mening lønmodtager i en anden virksomhed på 37t.
  Jeg har i dag fået en skrivelse, hvor jeg skulle acceptere arbejdsgivers erklæring om, at jeg går på barsel. Dette er korrekt.

  Men i samme ombæring blev jeg bedt om at svare på, om jeg er selvstændig.
  Hvis jeg trykke “ja”, skal jeg skrive hvor mange timer om ugen. Men er jeg selvstændig, når jeg er ulønnet med et ApS?

  Tak for svar!!

  Kh. Anna

  • Hej Anna,

   Du betragtes ikke som selvstændig, når du er medejer af et ApS. Selvstændige er ifølge Barselslovens sondring mennesker som har en personligt ejet virksomhed – fx en enkeltmandsvirksomhed.
   Det der er afgørende i forhold til beregningen af barselsdagpenge er, at de arbejdstimer du har under din orlov, modregnes i dine barselsdagpenge – herunder i refusionen til arbejdsgiver.

   Mit bedste bud er, at du skal skrive nej. Det vurderer jeg, da der ikke er nogle arbejdstimer at modregne i dine barselsdagpenge (ud fra dine oplysninger).

   Du kan altid ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64 og få vejledning i, hvad de mener, er det korrekte at oplyse.
   Det vil jeg anbefale dig at gøre, da du afgiver oplysningerne på tro og love. Det skal nemlig være korrekt, det du oplyser til Udbetaling Danmark.

   Håber du kan bruge svaret.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 • Hej Anne Line

  Tak for en god indførsel i barselssystemet.

  Jeg har et enkeltmandsfirma og vil egentligt gerne konvertere til ApS, da min kæreste og jeg gerne vil købe en bolig.

  Jeg læser det dog umiddelbart som at jeg (især mit firma) økonomisk vil være ringere stillet på barsel, hvis jeg konverterer?
  Mit firma generer på nuværende tidspunkt så stort et overskud, at jeg er berettiget til fulde barselsdagpenge på barsel. I den periode vil jeg ikke skulle hive 1 kr. ud af firmaet.

  Hvis jeg konverterer til ApS, skal jeg BÅDE betale til en barselfond OG udbetale løn til mig selv undet barsel, som er penge, der skal hives ud af firmaet. Jeg kan godt klare mig for barselsdagpenge i hele min barsel, men den mulighed kan jeg vist ikke rigtig vælge, når jeg “ansættes” og går på barsel fra mit eget anpartsselskab?

  Har jeg forstået det korrekt? Det vil koste mit firma (mig) langt flere penge at sende mig på barsel i ApS udgaven end i det nuværende enkeltmandsfirma? :/

  På forhånd tak for indsigt 🙂

  Mvh Louise

  • Hej Louise,

   Tak for dine søde kommentar omkring den gode indførsel i barsels-systemet. Jeg er glad for at du kan bruge informationen her på hjemmesiden.

   Det lader til at du har rigtig godt styr på barselsreglerne i din konkrete situation.

   Om virksomheden i et Aps samlet set er ringere stillet ud fra en økonomisk betragtning kommer an på flere ting.
   Det er rigtigt, at du skal betale til barsel.dk, hvis du er ansat som lønmodtager i egen virksomhed (Aps).
   Hvis du vil søge om refusion under hele eller dele af din barsel, og dermed have mulighed for i en periode at have en højere udbetaling end de almindelige barselsdagpenge skal du udbetale dig selv løn fra selskabet af.
   Vel og mærke en løn der er højere end den almindelige dagpengesats.
   Læs mere om barsel.dk her

   Du kan også vælge, at du ikke udbetaler dig selv løn under barsel, hvis du stifter et ApS, men blot selv søger om barselsdagpenge. Du har jo ikke pligt til at udbetale dig selv løn under barsel.
   Vælger du selv at få udbetalt barselsdagpengene, kan virksomheden ikke søge om refusion. Det betyder også, at du ikke får glæde af barsel.dk (som du skal betale til i et Aps).

   Der er ekstra omkostninger ved at have en virksomhed i selskabsform i forhold til at have en enkeltmandsvirksomhed.
   Fx forskellige lovpligtige forsikringer, omkostninger ved stiftelse og det arbejde der er ved at etablere et selskab.

   Min umiddelbare tanke er, at hvis du sagtens kan klare dig for de almindelige barselsdagpenge, kan du overveje at vente med at lave selskabet til efter din barsel er ophørt.

   Held og lykke med det hele.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >