9 kommentarer

Er du selvstændig eller lønmodtager i egen virksomhed?

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Arbejdsgivere, Forældre

Når du har din egen virksomhed og skal på barsel, er der stor forskel på hvordan din økonomi kan være under din barsel og hvordan du kan holde delvis barsel.

Den afgørende er, om du betragtes som selvstændig eller som lønmodtager i barselslovens forstand.

Derfor er det vigtigt, at du ved om du er lønmodtager i egen virksomhed eller om du er selvstændig og det ved du, når du har læst dette indlæg.

Husk, at for at have ret til barselsdagpenge under din barsel skal du opfylde beskæftigelseskravet som enten lønmodtager (§27) eller som selvstændig (§28).

Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på www.borger.dk/barsel.

Lad os starte med at få afklaret hvornår man betragtes som selvstændig.

Selvstændig

Du er selvstændig, hvis din virksomhed er personligt ejet og drevet som fx:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Interessentskab (I/S)


Grundlaget for dine barselsdagpenge som selvstændig

 • Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af overskuddet i din virksomhed. 
 • Du kan højest få 4.405 kr. om ugen (2020 niveau).
 • Der indeholdes ikke skat af udbetalingen, og du betaler ikke AM-bidrag af barselsdagpengene. 
 • Indkomsten indberettes som B-indkomst til Skattestyrelsen.
 • Pengene udbetales til din NemKonto den sidste torsdag i hver måned.

Sygedagpengeforsikring til selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du ikke har overskud i virksomheden eller ikke har et ret stort overskud, kan det være relevant at tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig erhvervsdrivende.

Fordelen er, at du uanset størrelsen af dit overskud eller underskud har ret til mindst 2/3 dele af den højeste dagpengesats.

Det betyder at du i 2020 er garanteret minimum 2.937 kr. pr. uge under barsel, når du har en aktiv sygedagpengeforsikring.

For at have ret til en højere sats end 2.937 kr. pr. uge skal dit overskud berettige til det.
Det vil sige, at dit overskud skal være større end 152.706 kr. for at have ret til den højeste dagpengesats i 2020.

Er dit overskud større end 152.706 kr. vil du ikke have glæde af sygedagpengeforsikringen i forhold til beregningen af dine barselsdagpenge, men forsikringen er oftest yderst relevant i forhold til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Her kan du læse mere om sygedagpengeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af en aktiv sygedagpengeforsikring


Underskud på 50.000 kr.
Beregningsgrundlaget vil normalt være 0 kr. da der ikke er et overskud at beregne barselsdagpengene på baggrund af.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.937 kr. pr. uge.


Overskud på 70.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 70.000 kr. ville du have ret til:
70.000 kr./52 uger = 1.346 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.937 kr. pr. uge.

Overskud på 120.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 120.000 kr. ville du have ret til:
120.000 kr./52 uger = 2.307 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.937 kr. pr. uge.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af overskuddet i din virksomhed, og du ikke har en aktiv sygedagpengeforsikring


Overskud på 130.000 kr.
130.000 kr./52 uger = 2.500 kr. pr. uge.

Overskud på 205.000 kr.
205.000 kr./52 uger = 3.942 kr. pr. uge.

Overskud på 400.000 kr.
400.000 kr./52 uger = 7.692 kr. pr. uge som dog reduceres til ugemax som er 4.405 kr. pr. uge


Barselsfond - hvad er det?

En barselsfond er med til at udligne den udgift en arbejdsgiver har, når en medarbejder er på barsel, og virksomheden udbetaler løn under orloven.

Da barselsfonde kun er for arbejdsgivere, er du som selvstændig desværre ikke omfattet, og du kan derfor ikke få dine barselsdagpenge suppleret op til et højere beløb, skulle dit overskud ellers have berettiget til en højere sats.

Har du ansatte i din personligt ejede virksomhed, betaler du til en barselsfond for dem.
Du har derfor mulighed for at få udbetalt et supplement fra en barselsfond, når du har en medarbejder på barsel, hvis du opfylder betingelserne for det.

Det har du mulighed for, fordi du er arbejdsgiver for dine ansatte.

Det er lovpligtig for en arbejdsgiver at betale til en barselsfond i Danmark.

Her kan du læse mere om at have en medarbejder på barsel.


Må jeg arbejde mens jeg er på barsel?

Du har mulighed for at holde barsel på fuldtid (100%), eller genoptage arbejdet delvist op til og med enten 25% eller op til og med 50% af din normale arbejdstid.

Arbejder du mere end 50% af din normale arbejdstid, er du i følge Barselsloven ikke på barsel, og kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Hvis du holder barsel på fuldtid (100%), må du ikke – som i overhovedet ikke – arbejde i din virksomhed under din orlov.


Det betyder fx at du ikke må:

 • lave fakturaer
 • besvare og sende mails der er relateret til din virksomhed
 • besvare og foretage opkald der er relateret til din virksomhed
 • lave regnskab
 • opdatere din hjemmeside eller andet. 

Listen er ikke udtømmende, men du forstår helt sikkert budskabet.
Du er på barsel på fuldtid fra din virksomhed!


Delvis barsel kan være en mulighed

Hvis det ikke er muligt for dig ikke at lave noget i din virksomhed, mens du er på barsel, kan du genoptage dit arbejde delvist under orloven som beskrevet ovenfor (op til og med 25% eller op til og med 50% af din normale ugentlige arbejdstid).

Barsel

Arbejde

​100%
​Barsel
​0%
​Arbejde
75%
​Barsel
​25%
​Arbejde
​50%
​Barsel
​50%
​Arbejde

Størrelsen af barselsdagpenge under orloven

Barselsdagpenge udbetales forholdsvis i forhold til i hvilket omfang du er på barsel.

Det betyder at du enten får udbetalt:

 • 100% 
 • 75% 
 • 50%

af den ugesats du har ret til, når du er fuldt på barsel.


Lønmodtager i egen virksomhed

Du er lønmodtager i egen virksomhed, hvis den er drevet i selskabsform som fx:

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Iværksætterselskab (IVS) - (typen er under udfasning)
 • Aktieselskab (A/S)

Grundlaget for beregning af dine barselsdagpenge

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af de timer du er ansat og arbejder i virksomheden og den timefortjeneste du har.

Beregningsgrundlaget for din timefortjeneste er:
Bruttolønnen som er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Oplysningerne om dine arbejdstimer og timefortjeneste, er de oplysninger virksomheden har indberettet til Indkomstregistret (Skattestyrelsen).

Det er også ud fra oplysningerne i Indkomstregistret at Udbetaling Danmark som udgangspunkt vurderer, om du opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager, og på den baggrund har ret til barselsdagpenge og dermed har mulighed for at få udbetalt refusion under orloven.


Eksempler på beregning af barselsdagpenge som lønmodtager

 • Du er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr.
  Da din timeløn er højere end 119,05, kr., har du ret til 119,05 kr. x 37 timer = 4.405 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr.
  Da timelønnen er under 119,05 kr., har du ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr.
  Timelønnen er højere end 119,05 kr., så du får 4.405 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.381 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 40 timer pr. uge og har en timeløn på 115 kr.
  Barselsdagpengene bliver beregnet som 115 kr. x 40 timer = 4.600 kr. før skat pr. uge.
  Du kan dog højst få 4.405 kr. før skat om ugen, da det er den højeste ugesats i 2020.

Barselsfond - betingelser for udbetaling

Du er medlem af og betaler til en barselsfond, og kan derfor få udbetalt et supplement fra barselsfonden hvis du:

 • udbetaler dig selv løn under orloven 
 • lønnen under orlov pr. time er større end den højeste timesats, du kan få fra Udbetaling Danmark
 • du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
 • har fået udbetalt barselsrefusion fra Udbetaling Danmark.

Alle betingelser skal være opfyldt, for at du har mulighed for at få udbetalt et supplement fra barselsfonden.

Den højeste timesats fra Udbetaling Danmark er 119,05 kr. før skat i 2020.

Satsen reguleres hvert år den første mandag i januar og er i år gældende fra den 6. januar 2020.

I 2019 var den højeste timesats på 117,70 kr. før skat (var gældende i perioden 7. januar 2019 - 5. januar 2020).


Sæt dig ind i reglerne for din barselsfond

Da der er forskel på i hvor lang tid og hvor meget du i alt kan få refunderet fra Udbetaling Danmark og fra en barselsfond, er det værd at bruge lidt tid på at undersøge, hvordan vilkårene er for netop den barselsfond du er medlem af www.virk.dk/barseldk.

Hvis du ikke er medlem af en godkendt, privat barselsfond, betaler du til den lovpligtige barselsfond – Barsel.dk. 

Er du i tvivl om hvilken barselsfond du er medlem af, så kontakt Barsel.dk da de kan oplyse dig om det.

Læs mere om barselsfonde på www.virk.dk/barseldk


Sådan kan du arbejde delvist under orloven

Som lønmodtager har du meget stor fleksibilitet i forhold til at holde delvis barsel ved at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Du kan holde helt ned til én times barsel om ugen og kan på den måde forlænge din barselsperiode med de timer du har arbejdet under din orlov.

Det kræver blot at du kan aftale det med din arbejdsgiver, men da det er dig selv, burde det ikke være det store problem.

Her kan du læse en grundig gennemgang af barselsreglerne for lønmodtagere.

Har du spørgsmål til indlægget, så skriv en kommentar.
Så vil jeg forsøge at besvare det.

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert. Min mission og store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med barselsreglerne og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk. Med mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, ved jeg præcist hvad du skal gøre, for at du kommer bedst igennem barsels-junglen.

læs mere om barsel

 • hvorfor kan en selvstændig ikke have samme rettigheder som lønmodtager – få to børn i rap og være på barsel to gange i streg? Min datter bliver 1 år d. 14 februar og jeg har termin d. 1 marts….

  • Det er desværre sådan lovgivningen er udformet på nuværende tidspunkt. Forstå det, dem som kan 😕.
   Jeg har en plan om at sende en mail til ministeriet og gøre opmærksom på problematikken.
   Men det ændrer desværre ikke din situation her og nu.

 • Spørgsmål:
  Jeg har et normalt job på fuld tid og der for uden har jeg et cvr nummer da jeg har en omsætning på mere end 50.000.

  Nå jeg skal på barsel kan jeg ikke varetage mit firma og får ingen indtægt, fra den.

  hvordan er jeg stillet ?
  Som jeg læser det, så kan jeg ikke ha firma samtidig, eller er det forkert. kan ikke undvære mine barselspenge.

  med venlig hilsen
  Michelle

  • Hej Michelle,

   Tak for din kommentar og dit spørgsmål.

   Det man modregner i barselsdagpenge som lønmodtager er indtægtsgivende arbejde under orloven.

   Kapitel 4. Beregning af nedsatte ugentlige barselsdagpenge til lønmodtagere
   Der skal ske en nedsættelse af de ugentlige barselsdagpenge i alle tilfælde, hvor en barselsdagpengeberettiget har indtægtsgivende arbejde under sin orlov.

   Hvis du ikke arbejder i din virksomhed under orloven, vil du heller ikke blive modregnet i barselsdagpenge. Det har ikke i sig selv nogen betydning for din ret til barselsdagpenge, at du har et aktivt CVR-nr. Det er den praksis jeg kender på området.

   Jeg håber du kan bruge svaret.

   Held og lykke med det hele.

   De bedste hilsner
   Anne Line

 • Nystartet ApS og barsel. Hvordan er jeg stillet, hvis der ikke er overskud eller jeg ikke udbetaler løn til mig selv det første år på trods af at arbejdstiden overstiger de 37 timer om ugen?

 • Hej Anne Line
  Jeg er på barsel med mit første barn. Jeg er ansat i en fuldtidsstilling og får fuld løn under hele min orlov. Min kæreste og jeg har dog netop oprettet et I/S, men har valgt ikke at momsregistrere virksomheden, da vi er i den helt tidlige opstart. Nu slår det mig, om jeg overhovedet må være med til at oprette og/eller opstarte virksomhed under min barsel – også selvom vi på ingen måde forventer at skabe en omsætning, inden jeg skal tilbage. Og hvis vi nu – mod forventing – skulle opnå en omsætning, vil jeg da komme i problemer?

  • Kære Signe,

   Du må gerne oprettet en virksomhed sammen med din kæreste, mens du er på barsel. Det i sig selv er ikke et problem.

   Hvis du arbejder under din barsel, uanset om det er i egen virksomhed eller hos en anden arbejdsgiver, så modregnes du time for time i dine barselsdagpenge.
   Når du får fuld løn under din orlov, betyder det også, at din arbejdsgiver modregnes i deres refusion, hvis du arbejder under orloven, da de får de barselsdagpenge udbetalt som refusion, som du ellers har ret til.

   Oftest er det en forudsætning for at få fuld løn under din orlov, at din arbejdsgiver får udbetalt den fulde refusion.

   Min umiddelbare anbefaling er derfor, at du ikke arbejder i din virksomhed under din barsel, men venter til efter din orlov er stoppet.

   Ring evt. til Udbetaling Danmark og få vejledning af dem. Dem ringer du til på telefon 70 12 80 64.

   De bedste hilsner fra Anne Line

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >