På barsel som selvstændig

på barsel som selvstændig

Når du har din egen virksomhed og skal på barsel, er der stor forskel på hvordan din økonomi kan være under din barselsorlov og hvordan du kan holde delvis orlov.

Den afgørende er, om du betragtes som selvstændig eller som lønmodtager i barselslovens forstand.

Derfor er det vigtigt, at du ved om du er lønmodtager i egen virksomhed eller om du er selvstændig og det ved du, når du har læst dette indlæg.

Lad os starte med at få afklaret hvornår man betragtes som selvstændig.

Selvstændig

Du er selvstændig, hvis din virksomhed er personligt ejet og drevet som fx:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Interessentskab (I/S)

Grundlaget for dine barselsdagpenge som selvstændig

 • Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af overskuddet i din virksomhed. 
 • Du kan højest få 4.355 kr. om ugen (2019 niveau).
 • Der indeholdes ikke skat af udbetalingen, og du betaler ikke AM-bidrag af barselsdagpengene. 
 • check
  Indkomsten indberettes som B-indkomst til SKAT.
 • check
  Pengene udbetales til din NemKonto den sidste torsdag i hver måned.

Sygedagpengeforsikring til selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du ikke har overskud i virksomheden eller ikke har et ret stort overskud, kan det være relevant for dig at tegne en sygedagpengeforsikring som selvstændig erhvervsdrivende.

Fordelen er, at du uanset størrelsen af dit overskud eller underskud har ret til mindst 2/3 dele af den højeste dagpengesats.

Det betyder at du i 2019 er garanteret minimum 2.903 kr. pr. uge under barsel, når du har en aktiv sygedagpengeforsikring.

For at have ret til en højere sats end de 2.903 kr. skal dit overskud berettige til det.
Det vil sige, at dit overskud skal være større end 150.956 kr.

Er dit overskud større end 150.956 kr. vil du ikke have glæde af sygedagpengeforsikringen i forhold til beregningen af dine barselsdagpenge, men forsikringen er oftest yderst relevant i forhold til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg.

Her kan du læse mere om sygedagpengeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende.

Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af en aktiv sygedagpengeforsikring


Underskud på 50.000 kr.
Beregningsgrundlaget vil normalt være 0 kr. da der ikke er et overskud at beregne barselsdagpengene på baggrund af.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.903 kr. pr. uge.


Overskud på 70.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 70.000 kr. ville du have ret til:
70.000 kr./52 uger = 1.346 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.903 kr. pr. uge.

Overskud på 120.000 kr.
Hvis du fik beregnet barselsdagpenge alene på baggrund af dit overskud på 120.000 kr. ville du have ret til:
120.000 kr./52 uger = 2.307 kr. pr. uge.

Har du en aktiv sygedagpengeforsikring, har du ret til 2.903 kr. pr. uge.

Eksempler på beregning af barselsdagpenge på baggrund af overskuddet i din virksomhed


Overskud på 130.000 kr.
130.000 kr./52 uger = 2.500 kr. pr. uge.

Overskud på 205.000 kr.
205.000 kr./52 uger = 3.942 kr. pr. uge.

Overskud på 400.000 kr.
400.000 kr./52 uger = 7.692 kr. pr. uge som dog reduceres til ugemax som er 4.355 kr. pr. uge

Barselsfond - hvad er det?

En barselsfond er med til at udligne den udgift en arbejdsgiver har, når en medarbejder er på barsel, og virksomheden udbetaler løn under orloven.

Da barselsfonde kun er for arbejdsgivere, er du som selvstændig desværre ikke omfattet, og du kan derfor ikke få dine barselsdagpenge suppleret op til et højere beløb, skulle dit overskud ellers have berettiget til en højere sats.

Har du ansatte i din personligt ejede virksomhed, betaler du til en barselsfond for dem.
Du har derfor mulighed for at få udbetalt et supplement fra en barselsfond, når du har en medarbejder på barsel, hvis du opfylder betingelserne for det.

Det har du mulighed for, fordi du er arbejdsgiver for dine ansatte.

Det er lovpligtig for en arbejdsgiver at betale til en barselsfond i Danmark.

Her kan du læse mere om at have en medarbejder på barsel.

Må jeg arbejde mens jeg er på barsel?

Du har mulighed for at holde barsel på fuldtid (100%), eller genoptage arbejdet delvist op til og med enten 25% eller op til og med 50% af din normale arbejdstid.

Arbejder du mere end 50% af din normale arbejdstid, er du i følge Barselsloven ikke på barsel, og kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Hvis du holder barsel på fuldtid (100%), må du ikke – som i overhovedet ikke – arbejde i din virksomhed under din orlov.


Det betyder fx at du ikke må:

 • lave fakturaer
 • besvare og sende mails der er relateret til din virksomhed
 • besvare og foretage opkald der er relateret til din virksomhed
 • lave regnskab
 • opdatere din hjemmeside eller andet. 

Listen er ikke udtømmende, men du forstår helt sikkert budskabet.
Du er på barsel på fuldtid fra din virksomhed!

Delvis barsel kan være en mulighed

Hvis det ikke er muligt for dig ikke at lave noget i din virksomhed, mens du er på barsel, kan du genoptage dit arbejde delvist under orloven som beskrevet ovenfor (op til og med 25% eller op til og med 50% af din normale ugentlige arbejdstid).

Barsel

Arbejde

​100%
​Barsel
​0%
​Arbejde
75%
​Barsel
​25%
​Arbejde
​50%
​Barsel
​50%
​Arbejde

Størrelsen af barselsdagpenge under orloven

Barselsdagpenge udbetales forholdsvis i forhold til i hvilket omfang du er på barsel.

Det betyder at du enten får udbetalt:

 • 100% 
 • 75% 
 • 50%

af den ugesats du har ret til, når du er fuldt på barsel.


Lønmodtager i egen virksomhed

Du er lønmodtager i egen virksomhed, hvis den er drevet i selskabsform som fx:

 • Anpartsselskab (ApS)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Aktieselskab (A/S)

Grundlaget for beregning af dine barselsdagpenge

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af de timer du er ansat og arbejder i virksomheden og den timefortjeneste du har.

Beregningsgrundlaget for din timefortjeneste er:
Bruttolønnen som er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Oplysningerne om dine arbejdstimer og timefortjeneste, er de oplysninger virksomheden har indberettet til Indkomstregistret (SKAT).

Det er også ud fra oplysningerne i Indkomstregistret at Udbetaling Danmark som udgangspunkt vurderer, om du opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager, og på den baggrund har ret til barselsdagpenge og dermed har mulighed for at få udbetalt refusion under orloven.

Eksempler på beregning af barselsdagpenge som lønmodtager

 • Du er ansat 37 timer pr. uge og har en timeløn på 150 kr.
  Da din timeløn er højere end 117,70 kr., har du ret til 117,70 kr. x 37 timer = 4.355 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 20 timer pr. uge og har en timeløn på 100 kr.
  Da timelønnen er under 117,70 kr., har du ret til 100 kr. x 20 timer = 2.000 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat 20 timer pr. uge med en timeløn på 130 kr.
  Timelønnen er højere end 117,70 kr., så du får 4.355 kr. / 37 timer x 20 timer = 2.354,05 kr. før skat pr. uge.
 • Du er ansat i 40 timer pr. uge og har en timeløn på 110 kr.
  Barselsdagpengene bliver beregnet som 110 kr. x 40 timer = 4.400 kr. før skat pr. uge.
  Men du kan højst få 4.355 kr. før skat om ugen, da det er den højeste sats pr. uge i 2019.

Barselsfond - betingelser for udbetaling

Du er medlem af og betaler til en barselsfond, og kan derfor få udbetalt et supplement fra barselsfonden hvis du:

 • udbetaler dig selv løn under orloven 
 • lønnen under orlov pr. time er større end den højeste timesats, du kan få fra Udbetaling Danmark
 • du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
 • har fået udbetalt barselsrefusion fra Udbetaling Danmark.

Alle betingelser skal være opfyldt, for at du har mulighed for at få udbetalt et supplement fra barselsfonden.

Den højeste timesats fra Udbetaling Danmark er 117,70 kr. før skat i 2019.

Satsen reguleres hvert år den første mandag i januar.

Sæt dig ind i reglerne for din barselsfond

Da der er forskel på i hvor lang tid og hvor meget du i alt kan få refunderet fra Udbetaling Danmark og fra en barselsfond, er det værd at bruge lidt tid på at undersøge, hvordan vilkårene er for netop den barselsfond du er medlem af www.virk.dk/barseldk.

Hvis du ikke er medlem af en godkendt, privat barselsfond, betaler du til den lovpligtige barselsfond – Barsel.dk. 

Er du i tvivl om hvilken barselsfond du er medlem af, så kontakt Barsel.dk da de kan oplyse dig om det.

Læs mere om barselsfonde på www.virk.dk/barseldk

Sådan kan du arbejde delvist under orloven

Som lønmodtager har du meget stor fleksibilitet i forhold til at holde delvis barsel ved at genoptage arbejdet delvist under orloven.

Du kan holde helt ned til én times barsel om ugen og kan på den måde forlænge din barselsperiode med de timer du har arbejdet under din orlov.

Det kræver blot at du kan aftale det med din arbejdsgiver, men da det er dig selv, burde det ikke være det store problem.

Her kan du læse en grundig gennemgang af barselsreglerne for lønmodtagere.

Har du spørgsmål til indlægget, så skriv en kommentar.
Så vil jeg forsøge at besvare det.

About the Author

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert. Min mission og store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med barselsreglerne og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk. Med mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, ved jeg præcist hvad du skal gøre, for at du kommer bedst igennem barsels-junglen.

>