3 kommentarer

Barselsreglerne – det skal du vide, når du skal planlægge din barsel – øremærket barsel

SKREVET AF ANNE LINE RICHARDT

Forældre

Del indlægget med andre

Barselsreglerne i dette indlæg gælder for børn der er født den 2. august 2022 eller senere.

Er barnet født den 1. august 2022 eller tidligere klik her>>

Som kommende eller nybagt forælder og med udsigt til at skulle på barsel fra dit arbejde, har du brug for et overblik over barselsreglerne. Det overblik får du her. Barselsreglerne kan være komplekse at forstå, og derfor har dette indlæg også en vis længde, da der er en hel del vi skal omkring. Mit håb er, at det netop er dette indlæg der giver dig svar på de spørgsmål du har til barselslovgivningen, når din/jeres situation er præcis som beskrevet herunder.

I indlægget gennemgår jeg de forskellige typer af orlov med ret til barselsdagpenge, når du arbejder som lønmodtager og begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning og har ret til barselsdagpenge og I bor sammen på tidspunktet for barnets fødsel.
 
Du vil opleve, at jeg skiftevis bruger betegnelserne "orlov og barsel", men de dækker over det samme. 

Selvstændigt erhvervsdrivende som driver deres virksomhed i selskabsform - typisk i et ApS eller i et A/S betragtes efter barselsloven som lønmodtager og ikke som selvstændig. De regler der er beskrevet i dette indlæg, er derfor også relevante for lønmodtagere i egen virksomhed.

I min gennemgang har jeg lavet konkrete eksempler til de forskellige typer af orlov, og i dem alle er barnet født søndag den 19. november 2023. Du finder også et eksempel på en barselsplan. 

Med indførslen af de nye barselsregler i august 2022, har man valgt, at al orlov/barsel hedder "ret til fravær". Jeg har indtil videre valgt at beholde de gamle "populær" titler, men har tilføjet information om hvilken § i barselsloven der er tale om.

Hvem kan holde barsel (personkredsen)

Alle juridiske forældre har ret til at holde barsel, når de bliver forældre. Det vil sige mor, far og medmor. Tiltænke forældre der opnår forældreskab via en rugemor (surrogatmoderskab) kan ikke opnå ret til barsel ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 1-19. Når der i indlægget står far, gælder det også for en medmor.

Der er vedtaget lovgivning der giver mulighed for at sociale forælder og nærstående familiemedlem kan få overdraget en del af orloven fra en af barnets juridiske forældre (mor, far, medmor). Reglerne træder i kraft den 1. december 2023 og kan anvendes, når barnet er født den 1. januar 2024 eller senere. 

Ret til fravær vs. ret til barselsdagpenge

Det er vigtigt at vide, at der er ret til at holde flere ugers barsel, end der er ret til barselsdagpenge i. Det er væsentligt, hvis økonomien ikke er en hindring for i hvor lang tid man har råd til at holde barsel.

Begge forældre har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov = 64 uger i alt, men der er kun ret til barselsdagpenge i 36 uger af de 64 ugers forældreorlov. De 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge er fordelt med 14 uger til mor og 22 uger til far/medmor.

De fleste steder som beskriver barselsreglerne, tager kun udgangspunkt i, at der er 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge (14+22), men de gør ikke opmærksom på, at der faktisk er yderligere 28 ugers ret til fravær under forældreorlov (18 uger til mor og 10 uger til far), som man kan bringe i spil, hvis man vil holde barsel i en længere periode, og har råd til at have en periode uden indkomst.

Som udgangspunkt skal de 36 ugers forældreorlov med ret til barselsdagpenge være afholdt inden barnet bliver 1 år, med mindre der er tale om en barselshindring. I det tilfælde skal orloven holdes inden barnet bliver 3 år.

Herunder finder du 2 oversigter/tabeller over retten til orlov (fraværsretten) og retten til barselsdagpenge. Under "DAGPENGE" fremgår det, hvor mange uger af orloven der er med barselsdagpenge, hvis det ikke er det fulde antal uger, der er ret til at holde orlov i.

Den første tabel er for mor og den anden er for far/medmor.

Vær opmærksom på, at der først holdes forlænget forældreorlov, når forælderen har afholdt 32 forældreorlov.

ORLOVSTYPE

UGER

FRAVÆR

DAGPENGE

GRAVIDITETSORLOV

4

JA

JA

BARSELSORLOV

10

JA

JA

FORÆLDREORLOV

32

JA

14

FORLÆNGELSE OP TIL 14 UGER

14

JA

NEJ

ORLOVSTYPE

UGER

FRAVÆR

DAGPENGE

FÆDREORLOV

2

JA

JA

FORÆLDREORLOV

32

JA

22

FORLÆNGELSE OP TIL 14 UGER

14

JA

NEJ

Vigtigt om retten til barselsdagpenge

For at have ret til barselsdagpenge under din barsel, skal du opfylde beskæftigelseskravet som lønmodtager. Det er beskrevet i barselslovens § 27. Du kan læse mere om beskæftigelseskravet på borger.dk
Har du først holdt orlov med ret til barselsdagpenge efter barselslovens §§ 6-9, opfylder du automatisk beskæftigelseskravet ved efterfølgende orlovsperioder, du begynder på, inden for det første år efter fødslen. Det kræver dog at du fortsat er lønmodtager i beskæftigelse, selvstændig eller er dagpengeberettiget ledig, hvis din ansættelse er ophørt under orloven.

Har du ikke ret til barselsdagpenge, kan du ikke få udbetalt barselsdagpenge under din orlov, og din arbejdsgiver kan ikke få udbetalt refusion. Du kan selvfølgelig stadig holde barsel, men der vil ikke være nogen indkomst under orloven. En evt. manglende udbetaling af refusion til din arbejdsgiver, kan have betydning for din evt. ret til løn under orloven.

24/24 modellen

Bor I sammen på fødselstidspunktet, får I hver tildelt 24 uger med barselsdagpenge som I kan holde efter fødslen. Bor I ikke sammen på tidspunktet for fødslen, sker der en anden tildeling af uger med barselsdagpenge. Læs mere på borger.dk. Som udgangspunkt skal orloven holdes inden for det første år efter fødslen.

De 24 ugers barselsdagpenge består for mor af 10 ugers barselsorlov og 14 ugers forældreorlov. For far/medmor består de 24 ugers barselsdagpenge af 2 ugers fædreorlov og 22 ugers forældreorlov. Hav det i baghovedet, når du læser afsnittene omkring overdragelse af uger med barselsdagpenge.

Orlov med barselsdagpenge der kan overdrages

Som lønmodtager med ret til barselsdagpenge kan du overdrage op til 13 ugers barselsdagpenge til barnets anden forælder. Vær opmærksom på, at det er uger med barselsdagpenge der overdrages  - ikke fraværsret under forældreorlov. Perioderne med barselsdagpenge skal holdes indenfor rammerne af den individuelle ret til at holde orlov. Se oversigten/tabellerne længere oppe i indlægget.

Som mor kan du overdrage op til 8 uger af de 10 ugers barselsorlov med barselsdagpenge og 5 uger af de 14 ugers barselsdagpenge under forældreorlov.

Som far kan du overdrage op til 13 uger af de 22 ugers barselsdagpenge under forældreorlov..

I overdrager uger med barselsdagpenge i selvbetjeningsløsningen "Min Barsel" på borger.dk.
I kan overdrage uger med barselsdagpenge frem og tilbage mellem jer. I kan overdrage al den overdragelige orlov (op til 13 uger) og ned til 1 dag.
For at overdrage uger med barselsdagpenge, skal barnet være født og I skal begge være registreret som forældre i Folkeregistret/CPR.

Øremærket orlov med barselsdagpenge der ikke kan overdrages

Som lønmodtager med ret til barselsdagpenge, kan du ikke overdrage 11 uger (2+9) til den anden forældre, da de uger er øremærket dig.
Det er den beskæftigelsesmæssige status på tidspunktet for overdragelsen der afgør, om du er omfattet af den øremærkede orlov eller ej og dermed afgør, hvor mange uger du kan overdrage.

Der er for en mor tale om de første 2 ugers orlov lige efter fødslen (pligtorlov) og 9 uger af de 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, der ikke kan overdrages til barnets far/medmor.

For en far/medmor er der tale om de 2 ugers fædreorlov og 9 uger af de 22 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, der ikke kan overdrages til barnets mor. 

Eksempel - far/medmor - fra lønmodtager til ledig
Hvis du var lønmodtager, da du blev far/medmor, men bliver ledig 2 måneder efter fødslen, kan du overdrage alle 22 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til barnets mor. Mor vil da samlet set have barselsdagpenge i 46 uger efter fødslen (10 ugers barselsorlov, hendes egne 14 ugers forældreorlov og de 22 overdragede uger fra barnets far/medmor). De 10 ugers barselsorlov holdes som hovedregel i de første 10 uger efter fødslen, mens forældreorloven (hendes egne 14 uger og de 22 overdragede uger) som udgangspunkt skal være afholdt inden for det første år efter barnets fødsel. 9 af hendes egne 14 uger er den øremærkede forældreorlov for lønmodtagere. De resterende 27 uger (5 af de 14 uger og de 22 overdragede uger) vil kunne gemmes/udskydes til senere afholdelse.

Eksempel  - mor - fra lønmodtager til ledig
Hvis du var lønmodtager, da du blev mor, men bliver ledig 2 måneder efter fødslen, kan du overdrage 14 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til barnets far/medmor.
Far/medmor vil da samlet set have barselsdagpenge i 38 uger efter fødslen (2 ugers fædreorlov, hans egne 22 ugers forældreorlov og de 14 overdragede uger fra barnets mor). De 2 ugers fædreorlov skal være holdt inden for de første 10 uger efter fødslen, mens forældreorloven (hans egne 22 uger og de 14 overdragede uger) som udgangspunkt skal være afholdt inden for det første år efter barnets fødsel. 9 af hans egne 22 uger er den øremærkede forældreorlov for lønmodtagere. De resterende 27 uger (13 af de 22 uger og de 14 overdragede uger) vil kunne gemmes/udskydes til senere afholdelse.

Barselshindringer 

Som hovedregel skal de 9 ugers øremærkede forældreorlov med barselsdagpenge være holdt inden barnet bliver 1 år. Forligger der en af nedenstående barselhindringer, kan orloven holdes inden barnet bliver 3 år. Nedenstående liste er udtømmende og det er kun i de nævnte situationer, at orloven kan holdes efter det første år og inden det fyldte 3 år. Det er Udbetaling Danmark der afgør om foreligger en barselshindring i det konkrete tilfælde.

 • Forælderen er midlertidigt udsendt af den danske stat til at gøre tjeneste i udlandet
 • Forælderen er ude af stand til at passe barnet på grund af, at forælderen er midlertidigt alvorligt syg eller er indlagt på hospital
 • Forælderen er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution
 • Forælderen har ikke eller har ikke i tilstrækkeligt omfang samvær med barnet
 • Faderskabet eller medmoderskabet til barnet er ikke fastslået, eller barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service
 • Forælderen er forhindret som følge af forhold omfattet af reglerne i lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager, eller reglerne i barselslovens §§ 14 eller 26.

Ret til fravær - de forskellige typer af orlov/fravær 

Barselsloven giver forældre ret til fravær ved graviditet, fødsel og adoption herunder midlertidig placering og ved sorgorlov. Reglerne ved adoption er ikke beskrevet i dette indlæg.

Der er 4 forskellige typer af orlov/fravær som alle forældre har ret til. Derudover er der 4 typer af orlov/fravær som kan komme i spil i særlige situationer.


4 typer af orlov/fravær som alle forældre har ret til:


4 typer af orlov/fravær i særlige situationer:

Graviditetsorlov - § 6. stk. 1.

Som gravid har du ret til at gå på graviditetsorlov, når der er 4 uger til den forventede fødsel. Den forventede fødselsdato indgår i 4 ugers perioden før fødslen.

Skal du have et planlagt kejsersnit, er det datoen for det planlagte kejsersnit, der tages udgangspunkt i, når man beregner 4 ugers perioden. Fremgår det af din vandrejournal, at du efter en samlet lægelig vurdering forventes at føde på et andet tidspunkt, lægges denne dato til grund for beregningen. Der er ret til barselsdagpenge i graviditetsorloven.

Eksempel på beregning af første barselsdag - 4 uger før forventet fødsel
Den forventede fødselsdato er søndag den 19. november 2023. Første dag på graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel er mandag den 23. oktober 2023.


Mulighed for delvis graviditetsorlov
Under graviditetsorloven har du mulighed for at arbejde delvist, hvis du ikke vil holde graviditetsorlov på fuld tid. Hvis du arbejder delvist under graviditetsorloven, kan du ikke gemme/opspare arbejdstimerne til senere brug.

Du skal holde mindst 4 timers orlov om ugen under din delvise graviditetsorlov, for at få udbetalt barselsdagpenge.

Det er meget sjældent at lønmodtagere benytter sig af muligheden for at arbejde under graviditetsorloven. Det er typisk selvstændige som har god glæde af muligheden for at holde delvis graviditetsorlov.

Barselsorlov - kun mor - §§ 7. stk. 1 og 7 a.

Når du har født dit barn, starter dine 10 ugers barselsorlov kalenderdagen efter fødslen. Der er ret til barselsdagpenge under barselsorloven.

De første 2 uger efter fødslen har du pligt til at holde barsel sammen med dit barn. Den orlov du holder de første 2 uger efter fødslen kaldes også for pligtorlov.

Efter de 2 første ugers pligtorlov har du ret for at holde yderligere 8 ugers barselsorlov.

De 8 ugers barselsorlov kan du overdrage til barnets far/medmor, hvis du enten genoptager dit arbejde på fuldtid (og barnets anden forælder holder den overdragede barselsorlov inden for de første 10 uger efter fødslen) eller du begynder at holde af din forældreorlov på fuldtid inden for de første 10 uger efter fødslen (overdragelsen af barselsorlov til far/medmor sker efter § 7 a). 


Eksempel på barselsorlov
Du har født søndag den 19. november 2023.
Din barsel starter kalenderdagen efter fødslen, mandag den 20. november 2023. Din sidste dag på barselsorlov (10 uger efter fødslen) er søndag den 28. januar 2024.Delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen har du mulighed for at genoptage dit arbejde delvist, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Du skal holde mindst 1 times barsel om ugen, hvis du holder delvis barselsorlov.

Hvis du arbejder fuldtid i perioden fra uge 3 - 10 efter fødslen, har du ikke ret til barselsdagpenge i de uger du arbejder fuldtid.

Da du ikke kan gemme barselsorloven til senere, mister du retten til barsel i de uger, hvor du har genoptaget arbejdet på fuldtid.

Hvis du genoptager arbejdet delvist under barselsorloven, kan du efter aftale med din arbejdsgiver forlænge din barselsorlov med de timer, du arbejder under barselsorloven. På den måde begynder du først på din forældreorlov senere end 10 uger efter fødslen.


Eksempel på delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven
Fra og med dag 15 efter fødslen og under de efterfølgende 8 ugers barselsorlov genoptager du dit arbejde på ½ tid.

Det betyder, at din barselsorlov kan holdes over 18 uger, hvor de 2 ugers pligtorlov holdes på fuld tid lige efter fødslen og de efterfølgende 8 ugers barselsorlov holdes på ½ tid i 16 uger.

I det konkrete eksempel hvor du har født den 19. november 2023, holder du barsel (pligtorlov på fuld tid) i de 2 første uger efter fødslen i perioden 20. november - 3. december 2023.

Fra den 4. december 2023 - 24. marts 2024 holder du delvis barselsorlov på ½ tid, så de resterende 8 ugers barselsorlov nu strækker sig nu over 16 uger. Derefter vil du begynde at holde forældreorlov.

Fædreorlov/medmødreorlov - kun far/medmor - § 7. stk. 3.

Som far/medmor har du ret til at holde 2 ugers sammenhængende fædre/medmødreorlov lige efter fødslen. Der er ret til barselsdagpenge under fædre/medmødreorloven.

Orloven starter som udgangspunkt kalenderdagen efter fødslen. Du kan også starte orloven, den dag dit barn blev født, hvis du som forælder ønsker det.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan du holde orloven på deltid eller over flere perioder. Fædreorloven har du derfor mulighed for at holde fleksibelt.

Orloven skal som hovedregel være afholdt inden dit barn bliver 10 uger gammelt.

Undtagelsen er, hvis dit barn har været indlagt på sygehus lige efter fødslen og du har arbejdet under indlæggelsesperioden. Jeg går ikke ind i den situation i dette indlæg. Er det aktuelt for dig, vil jeg anbefale dig at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis dit barn er født søndag den 19. november 2023, er den sidste dag du kan holde fædre/medmødreorlov søndag den 28. januar 2024.


Eksempler på hvordan fædreorloven kan holdes fleksibelt:

 • 1 uge lige efter fødslen, og 1 uge når dit barn er 9 uger gammelt
 • 1 uge lige efter fødslen, og derefter 1 barselsdag (hverdag) i 5 uger i træk (delvis fædre/medmødreorlov)
 • 3 barselsdage (hverdage) efter fødslen, 2 barselsdage (hverdage) i uge 3 og 1 uge (5 hverdage) i uge 8 
 • 2 sammenhængende uger når barnet er 8 og 9 uger gammelt

Forældreorlov - begge forældre - § 9.

Forældrene har hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov (64 uger i alt) men der er kun ret til 36 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, hvor mor har 14 uger og far/medmor har 22 uger.
Forældreorloven holdes som hovedregel inden barnet bliver 1 år, med mindre der er en barselshindring.

Det betyder også, at alt hvad mor holder af orlov ud over de første 10 ugers barselsorlov, og alt hvad far/medmor holder ud over de 2 ugers fædre/medmødreorlov, holdes af forældreorloven med barselsdagpenge, med mindre man vælger at bruge af forældreorloven uden en samtidig ret til barselsdagpenge. Det gælder også, når du får udbetalt løn under en del af din barsel, da barselsdagpengene her udbetales til din arbejdsgiver som refusion.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 1 år med mindre den forlænges eller udskydes.

Hvis forældreorloven udskydes, fordi man har genoptaget arbejdet helt eller delvist under forældreorloven, skal den være afholdt inden barnet bliver 9 år.

Hvor graviditets-, barsels- og fædre/medmødreorlov ikke kan gemmes/udskydes til senere afholdelse, er det muligt med forældreorloven.

Forældreorloven kan derfor holdes meget fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Forældreorloven kan både udskydes (gemmes) og forlænges. Både retsbaseret og aftalebaseret. Det kommer vi til.Forældreorlov til mor
Som hovedregel starter mors 32 ugers forældreorlov, når de 10 ugers barselsorlov er afholdt på fuld tid i direkte forlængelse af fødslen, men den kan også holdes i hele det første år. Af de 32 uger er der ret til barselsdagpenge i 14 uger.

Undtagelserne hertil er, at der har været holdt delvis barselsorlov, hvor barselsorloven forlænges med de timer, der har været arbejdet under barselsorloven.

Det kan også være tilfældet, hvis barnet har været indlagt på sygehus i umiddelbar forlængelse af fødslen.Forældreorlov til far/medmor
Som hovedregel starter fars/medmors 32 ugers forældreorlov, når barnet er blevet 10 uger og holdes inden barnet bliver 1 år.  Af de 32 uger er der ret til barselsdagpenge i 22 uger.

Far/medmor har også ret til at holde forældreorlov inden for de første 10 uger efter fødslen. En såkaldt fremrykket forældreorlov eller forlods brug af forældreorlov.

Man holder oftest først fædreorlov og derefter forældreorlov.

Forklaring af begreberne retsbaseret og aftalebaseret 

Retsbaseret
Retsbaseret betyder, at du har en lovsikret ret til at holde en del af forældreorloven på en bestemt måde.

Husk, at du senest 6 uger efter fødslen skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel for at benytte dig af din ret.Aftalebaseret
Aftalebaseret betyder, at du har mulighed for at holde en del af forældreorloven fleksibelt, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Husk, at du senest 6 uger efter fødslen, skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel, og at din arbejdsgiver skal acceptere dine ønsker.

Vi starter med at kigge på de forskellige muligheder, der er for at forlænge forældreorloven.

Retsbaseret forlængelse af forældreorloven - § 10.

Begge forældre har hver i sær ret for at forlænge de 32 ugers forældreorlov retsbaseret med op til 14 uger. Forlængelsen er individuel og kan ikke deles mellem forældrene. Det betyder, at de 32 ugers forældreorlov kan vare i op til 46 uger (14 ugers forlængelse) afhængig af hvor mange uger forældreorloven forlænges med.
 
Til og med den 30. april 2024 kunne man kun forlænge med enten 8 eller 14 uger, men fra og med den 1. maj 2024 er reglerne ændret, så orloven nu kan forlænges med op til 14 uger. Det giver en langt større fleksibilitet end tidligere. 

Den retsbaserede forlængede forældreorlov kan også udskydes, så den kan afholdes på et senere tidspunkt. Den kan både udskydes retsbaseret efter § 11 (op til 5 uger) og aftalebaseret efter § 12 (op til 14 uger).

Du får ikke ret til flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven og barselsdagpengene kan ikke nedsættes, så de udbetales under hele orloven, som man kunne under de gamle regler.
Da barselsdagpengene ikke kan nedsættes, kan du i modsætning til de gamle regler, nu både forlænge forældreorloven retsbaseret og også retsbaseret udskyde op til 5 uger af orloven til senere afholdelse.

Der er først relevant at forlænge forældreorloven, hvis man som mor vil holde mere end 42 ugers orlov efter fødslen (10 ugers barselsorlov og 32 ugers forældreorlov), eller man som far/medmor vil holde mere end 34 ugers orlov (2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov).

Har du brug for at holde mere fravær end de 32 ugers forældreorlov og ikke vil forlænge forældreorloven, kan du overveje at holde ferie, særlige feriedage, omsorgsdage - eller måske få bevilget tjenestefri uden løn i den ønskede periode. Det er altid en god idé at få planlagt afholdelse af ferie og evt. andet lønnet fravær i forbindelse med længerevarende barsel. Læs mere om ferie i forbindelse med barsel på borger.dk.

Aftalebaseret forlængelse af forældreorloven - § 12.

Hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du forlænge forældreorloven ved at genoptage arbejdet delvist inden for det første år efter fødslen. Arbejdet skal genoptages delvist i en periode, hvor der ellers er mulighed for at holde forældreorlov med barselsdagpenge.

Forældreorloven starter som udgangspunkt når barnet er 10 uger og holdes inden for det første år efter fødslen.

En far/medmor har dog mulighed for at holde forældreorlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

Når du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov, kan du opspare de timer, som du arbejder under forældreorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

De timer du har opsparet, kan du fx holde på et senere tidspunkt enten som barsel på deltid eller fuld tid. Betingelsen er som altid, at du kan aftale det med din arbejdsgiver. Det vil sige, at det ikke er en ret du har.

Selv om delvis barsel kan lyde som en rigtig god løsning, er der alligevel nogle ting der gør, at det langt fra er så fleksibelt som man skulle tro.

Når du genoptager arbejdet delvist under forældreorloven, modregnes du i dine barselsdagpenge for det antal timer du arbejder/er i beskæftigelse. Barselsdagpengene og orlovsforbruget opgøres på ugebasis (mandag til søndag). 

Hvis du er ansat 37 timer om ugen og har genoptaget arbejdet delvist med 29 timer og 36 minutter om ugen, får du typisk løn for 29 timer og 36 minutter og barselsdagpenge for 7 timer og 24 minutter om ugen.

Da dine arbejdstimer/timer i beskæftigelse skal modregnes i dine barselsdagpenge, er der ikke mulighed for at opspare timer på din fleks-konto og have overarbejde i en uge, hvor du holder delvis orlov, da samtlige arbejdstimer/timer i beskæftigelse skal modregnes i dine barselsdagpenge!

Det er de færreste klar over, men det er meget vigtigt at vide! Skal du holde delvis orlov, så sørg for at du får holdt de aftalte timers orlov hver uge (og dermed ikke arbejde mere end det aftalte timetal).

Vil du holde ferie i en periode, hvor du holder delvis orlov, kan du enten holde ferie i de 29 timer og 36 minutter (4 feriedage), du ellers skulle have arbejdet og dermed stadig holde de 7 timer og 24 minutters orlov hver uge. På den måde afbrydes din delvise orlov ikke, hvilket klart er at foretrække.
 
Det samme gør sig gældende, hvis du i løbet af en uge er syg, har et sygt barn eller holder omsorgsdage og dit lovlige fravær sidestilles med de 29 timer og 36 minutter du ellers skulle have arbejdet. Det afgørende er, at du får holdt de 7 timer og 24 minutters orlov hver uge uanset at du ellers har haft andet lovligt fravær i løbet af ugen i op til de 29 timer og 26 minutter om ugen som du ellers skulle have arbejdet. Andet lovligt fravær kan også være helligdage, hvor du får løn for helligdagen, men ikke skal møde på arbejde. Det kan også være en fridag med løn som ikke er en helligdag. Typisk den 5. juni (grundlovsdag), 24. december (juleaftensdag) og 31. december (nytårsaftensdag).

Alternativet er, at hele den delvise orlov sættes på pause/afbrydes i ferieperioden og genoptages efter fx 3 ugers sommerferie.

Da der er store administrative arbejdsbyrder for din arbejdsgiver ved at starte og stoppe din delvise barsel, er det min klare anbefaling, at du minimerer ændringer i den delvise orlov mest muligt og helst helt undgår dem! 
Husk også at evt. ændringer til din delvise barsel skal aftales med din arbejdsgiver. Du kan dermed ikke frit ændre i en delvis barsel.

Retsbaseret udskydelse af forældreorloven - § 11.

Begge forældre har ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven til senere afholdelse, så den kan holdes, når barnet er mere end 1 år. Det gælder også, hvis du har forlænget din forældreorlov retsbaseret efter barselslovens § 10. De 5 uger kan både være med eller uden en samtidig ret til barselsdagpenge.

Når du udskyder din forældreorlov, er det fordi du genoptager dit arbejde på fuld tid (din almindelige arbejdstid) i stedet for at holde den forældreorlov du ellers har mulighed for at holde inden for det første år efter fødslen.

Forudsætningen er som altid, at du giver din arbejdsgiver besked om udskydelsen senest 6 uger efter fødslen.

Når den retsbaserede udskudte forældreorlov skal holdes, skal du efter § 16. stk. 2,  varsle orloven overfor din arbejdsgiver 8 uger forud for første orlovsdag og den skal holdes i sammenhæng. 

En retsbaseret udskydelse gælder også for en fremtidig arbejdsgiver. Det betyder, at du har en lovsikret ret til at holde orloven i et nyt arbejdsforhold forudsat, at der er orlov tilbage, at du er i beskæftigelse, når du skal holde orloven og at orloven holdes inden dit barn bliver 9 år. Den sidste dag der kan holdes udskudt forældreorlov er dagen før dit barn bliver 9 år.

Kan du aftale det med din arbejdsgiver, kan en retsbaseret udskydelse ændres til en aftalebaseret udskydelse. Det vil herefter være reglerne for aftalebaseret udskydelse der er gældende.

Aftalebaseret udskydelse af forældreorloven - § 12.

Begge forældre har mulighed for at gemme en del af forældreorloven til senere afholdelse.

Antallet af uger du kan udskyde med barselsdagpenge afhænger af, hvor mange ugers barselsdagpenge du har fået overdraget fra den anden forælder, om du er enlig forsørger og evt. har den fulde forældremyndighed over barnet eller om du er soloforælder.

Den periode du kan udskyde til senere, er den periode, hvor du indenfor det første år efter fødslen har genoptaget arbejdet på fuld tid (din normale arbejdstid), og derfor ikke har holdt den forældreorlov, som du ellers havde mulighed for at holde. 

Betingelsen er, at du senest 6 uger efter fødslen giver din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel og at de accepterer dine ønsker.

Der er ikke fastsat nogle frister i barselsloven for hvor lang tid i forvejen du skal varsle din arbejdsgiver, når du vil holde aftalebaseret udskudt forældreorlov på et senere tidspunkt. Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Kombination af aftalebaseret og retsbaseret udskydelse

Jeg har nu gennemgået mulighederne for at udskyde forældreorlov retsbaseret og aftalebaseret.

Der er også mulighed for at kombinere en retsbaseret og aftalebaseret udskydelse.

Et konkret eksempel:

 • Mor udskyder 5 ugers forældreorlov retsbaseret efter § 11
 • Mor udskyder også 4 ugers forældreorlov aftalebaseret efter § 12 (da hun har fået overdraget uger med barselsdagpenge fra far/medmor)
 • i alt 9 ugers udskydelse

 • Far/medmor udskyder 2 ugers forældreorlov aftalebaseret efter § 12 til senere afholdelse
 • I alt 2 ugers udskydelse

Samlet set har forældrene valgt at udskyde 11 ugers forældreorlov med barselsdagpenge til senere brug.

De 6 af ugerne (4 fra mor og 2 fra far/medmor) er omfattet af reglerne for aftalebaseret udskydelse efter § 12, og de 5 uger som mor har udskudt retsbaseret er omfattet af reglerne for retsbaseret udskydelse efter § 11.

Hvis det virker forvirrende, så læs gennemgangen af retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af forældreorloven en gang til.

Eksempel på en barselsplan

Her er et eksempel på en barselsplan, hvor begge forældre holder forældreorlov og hvor far/medmor har overdraget 13 ugers barselsdagpenge til mor. Barnet er født søndag den 19. november 2023. Far holder sine 9 ugers øremærket forældreorlov i forlængelse af udløbet af mors orlov. Klik på billedet for at se det i en større udgave.

Mor holder 27 ugers forældreorlov og far holder 9 ugers forældreorlov, da han har overdraget 13 uger til mor.

barselsplan - overdraget orlov


Orlov i særlige situationer 

Mor dør eller kan på grund af sygdom ikke passe barnet - § 7. stk. 2.
Hvis mor dør, eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet i de første 10 ugers barselsorlov, kan barnets far/medmor indtræde i hendes fravær med barselsdagpenge og overtage barselsorloven.

For at en far/medmor kan indtræde i mors barselsorlov skal mor have ret til barselsdagpenge og hendes barselsorlov skal stoppes i den periode far/medmor indtræder i hendes ret til barselsorlov. Typisk vil mor i denne situation blive sygemeldt ved kommunen når hendes egen sygdom er årsag til, at far indtræder i hendes barselsorlov. Læs principafgørelse 1-19 på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk).

Ved mors sygdom skal der laves en lægeattest, hvor det fremgår, at hun ikke er i stand til at passe barnet og at lægen anbefaler, at far/medmor overtager barselsorloven. Udbetaling Danmark betaler ikke for denne type af lægeattest og I kan forvente selv at betale for den.

Hvis mor på grund af sygdom ikke kan genindtræde i barslen efter barselsorloven er udløbet, har far mulighed for at bruge af sine 32 ugers forældreorlov. Er der brug for yderligere orlov, kan far overveje at forlænge forældreorloven. Husk at mor også kan overdrage op til 5 uger af hendes barselsdagpenge under forældreorlov til barnets far.

Hvis mor dør, skal der ikke sendes dokumentation for dødsfaldet, da det fremgår af Folkeregistret/CPR, at hun ikke længere lever.

Hvis far/medmor overtager den fulde barselsorlov, mister han/hun retten til at holde de 2 ugers fædre/medmødreorlov.Du mister dit barn inden det fylder 18 år - § 13.
Hvis du mister dit barn, har du ret til at holde 26 ugers sorgorlov. Sorgorloven starter kalenderdagen efter barnet er gået bort og træder i stedet for den orlov, du ellers var i gang med at holde.

Under sorgorloven er der mulighed for at genoptage arbejdet delvist, men modsat barsels- fædre/medmødre- og forældreorlov, kan du ikke forlænge sorgorloven med de timer du arbejder under orloven. De 26 uger er dermed ultimative.

Som mor har du i nogle tilfælde mulighed for yderligere orlov, hvis du er sygemeldt, fordi du har mistet dit barn og det er lægeligt dokumenteret. Dog højst op til 46 uger efter fødslen.

I alle tilfælde vil jeg anbefale dig, at du søger råd og vejledning hos Udbetaling Danmark, hvis du er i den ulykkelige situation, at du har mistet dit barn.Barnet er indlagt på sygehus - § 14.
Hvis dit barn har været indlagt på sygehus inden for de første 46 uger efter fødslen, kan orloven med ret til barselsdagpenge forlænges i op til 3 måneder - svarende til 92 kalenderdage.

Det forudsætter, at arbejdet ikke genoptages under barnets indlæggelse og du dermed holder orlov i indlæggelsesperioden. Begge forældre kan få forlænget orloven pga. barnets indlæggelse med undtagelse af fars/medmors 2 uger fædre/medmødreorlov.

Hvis barnet er indlagt efter fødslen, kan far/medmor holde forældreorlov i stedet for fædre/medmødreorlov lige efter fødslen og dermed få forældreorloven forlænget med indlæggelsesperioden. Derefter kan far/medmor holde sin fædre/medmødreorlov, som dog fortsat skal være holdt inden for de første 10 uger efter fødslen.
Denne konstruktion (bytte rundt på fædre/medmødreorlov og forældreorlov) kræver, at arbejdsgiver accepterer, at fædre/medmødreorloven ikke holdes i umiddelbar forlængelse af fødslen, men holdes inden for de første 10 uger efter fødslen.

Den dag barnet bliver født, tæller ikke med i indlæggelsesperioden for en mor. Hendes 10 ugers barselsorlov begynder dog først at tælle fra dagen efter barnets udskrivelse fra sygehuset.

Fødselsdatoen kan dog tælle med i indlæggelsesperioden for en far/medmor i det tilfælde, at han/hun har byttet rundt på fædre/medmødreorlov og forældreorlov og har startet forældreorloven på barnets fødselsdag.

Du skal sende dokumentation for dit barns indlæggelse til Udbetaling Danmark, hvis du vil have din barsel med barselsdagpenge forlænget med indlæggelsesperioden.


Dokumentationen for indlæggelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Barnets CPR-nr.
 • Hvilken periode barnet har været indlagt
 • Hvilken afdeling barnet har været indlagt på
 • Stempel eller underskrift fra sygehuset

Ofte vil din arbejdsgiver gerne have en kopi af dokumentationen for indlæggelsen, da det forlænger den periode du har ret til barselsdagpenge og eventuel løn i. Dokumentationen for indlæggelsen får du af sygehuset. Husk at beholde den originale dokumentation for indlæggelsen og send kun kopier/billeder af dokumentationen til din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.

Indlæggelse på sygehus skal forstås bogstaveligt. Hvis dit barn er født for tidligt og bliver udskrevet til tidligt hjemme ophold, THO, (åben indlæggelse) betragtes det ifølge barselsloven ikke som indlæggelse og giver ikke ret til forlængelse af orloven efter §14. Det er blevet fastslået af Ankestyrelsen i principafgørelse 102-13.

Læs mere om indlæggelse i denne gode artikel fra Ankestyrelsen.

Ved barnets indlæggelse på sygehus kan der for far/medmor i nogle tilfælde være mulighed for at holde orlov ved pasning af alvorligt sygt barn efter barselslovens §26.

Jeg kommer ikke nærmere ind på orlov ved pasning af alvorligt sygt barn i dette indlæg, men du kan læse mere om pasning af alvorligt sygt barn på borger.dk eller kontakte Udbetaling Danmark.


Flerlingeorlov - § 14 a.

Tvillinger og trillinger født fra og med den 1. maj 2024
Bliver du forælder til 2 eller flere levendefødte børn som er født ved samme fødsel fra og med den 1. maj 2024 eller senere, tildeles hver af de juridiske forældre 13 ugers flerlingeorlov med barselsdagpenge. Retten til fravær og barselsdagpenge går ud over den almindelige orlov som tidligere er beskrevet. Flerlingeorloven skal holdes inden for det første år efter fødslen og kan ikke overdrages til den anden forælder. Denne orlov erstatter trillingeorloven som er beskrevet herunder.


Trillinger født i perioden 1. januar 2023 - 30. april 2024
Bliver du forælder du levendefødte trillinger der er født ved samme fødsel i perioden 1. januar 2023 - 30. april 2024, kan du søge om 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Retten til fravær og barselsdagpenge går ud over den almindelige orlov som tidligere er beskrevet. Ugerne kan frit deles mellem jer som forældre, men skal være holdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes ved genoptagelse af arbejdet.

Varsling af din barsel til din arbejdsgiver - § 15 og 17.

Som gravid skal du senest 3 måneder før den forventede fødsel give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, hvornår du forventer at føde, og om du vil benytte dig af retten til at holde graviditetsorlov fra 4 uger før den forventede fødsel.

Som gravid skal du senest 4 uger før den forventede fødsel give din arbejdsgiver besked hvis du overdrager op til 8 uger af din barselsorlov til barnets far/medmor og om du holder forældreorlov på fuldtid i forlængelse af din barselsorlov, hvis du overdrager hele eller dele af din barselsorlov.

Som far/medmor skal du senest 4 uger før, du forventer at starte din fædre/medmødreorlov, give din arbejdsgiver besked om at du vil holde fædre/medmødreorlov, hvornår du forventer at holde orloven og i hvor lang tid du holder fædre/medmødreorlov (max 2 fulde uger med barselsdagpenge). Du skal også give besked om du holder overdraget barselsorlov fra barnets mor efter §7 a eller holder af din forældreorlov inden for de første 10 uger efter fødslen.

Når barnet er født, har I indtil 6 uger efter fødslen til at give jeres arbejdsgivere besked om hvordan orloven holdes efter de første 10 uger efter fødslen - og om orloven retsbaseret forlænges (§ 10) eller udskydes (§ 11). Du skal give besked om hvornår du starter på orloven og længden af den. Hvis orloven holdes over flere perioder, skal du også informere din arbejdsgiver om hvornår du senere hen starter på din orlov og længden af den.

6 ugers fristen forlænges med indlæggelsesperioden, hvis barnet har været indlagt på sygehus indenfor de første 6 uger efter fødslen, hvis der ikke allerede er afgivet varsel som skitseret herover. Er orloven allerede varslet, bortfalder de afgivne varsler, og der skal varsles på ny inden 2 uger efter modtagelsen af barnet i hjemmet efter udskrivelsen fra sygehuset.

Hvis der indtræder omstændigheder der gør det urimeligt at holde orloven/fraværet som varslet (typisk ved alvorlig sygdom eller dødsfald) har du efter § 17 ret til at ændre fraværsretten. I det tilfælde betragtes det som genoptagelse af arbejdet og du har ret til af afholde den resterende orlov/fraværsret på et senere tidspunkt. Når den resterende orlov skal afholdes, skal du varsle det med 16 uger før fraværets begyndelse.

Ansøgning om barselsdagpenge - § 30.

Her kan du læse, hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge ved Udbetaling Danmark afhængig af din konkrete situation.


Hvis du:

 • er gravid og ikke får udbetalt løn under din barsel, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen
 • får løn under en del af din barsel, og under barslen senere skal have udbetalt barselsdagpenge, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter din løn under barsel er stoppet
 • skal holde fædre/medmødre- eller forældreorlov med barselsdagpenge, skal du søge om barselsdagpengene senest 8 uger efter din første barselsdag.


Hvad har jeg ikke været omkring

Jeg har nu været omkring langt de fleste barselsregler, der er relevante for dig som kommende eller nybagt forælder, når du er lønmodtager, og bor sammen med barnets anden forælder på fødselstidspunktet og begge forældre er omfattet af de danske barselsregler (er socialt sikret i Danmark).

Jeg har taget udgangspunkt i den barsel, du har ret til fravær og barselsdagpenge i efter fødslen af et levendefødt barn.

Jeg har ikke beskrevet de særlige regler der er for forældreorlov, hvis ikke begge forældre er omfattet af den danske barselslovgivning (socialt sikret) eller hvis den ene forælder ikke har ret til barselsdagpenge - eller hvis I ikke boede sammen ved barnets fødsel og dermed ikke er omfattet af 24/24 modellen. 

Der er nogle særlige situationer/forhold som ikke er beskrevet i dette indlæg. I de situationer, skal du have vejledning af Udbetaling Danmark.


Det kan være tilfældet ved:

 • flerbørnsfødsler, hvor det ene barn dør
 • abort
 • fødslen af et foster før udgangen af den 22. graviditetsuge (som ikke har vist livstegn)
 • adoption - herunder midlertidig placering
 • bortadoption inden for de første 32 uger efter fødslen
 • udsættelse af fædre/medmødreorloven, hvis barnet er indlagt efter fødslen
 • den ene forælders død inden for det første år efter fødslen 
 • soloforældre
 • enlige forsørgere - som evt. har den fulde forældremyndighed
 • orlov der kan overdrages til og holdes som social forælder (kun for børn født 1. januar 2024 eller senere)
 • orlov der kan overdrages til og holdes som nærtstående familiemedlem (kun for børn født 1. januar 2024 eller senere)


Barselsloven vs. de individuelle vilkår under barsel

Jeg har ikke været omkring de individuelle vilkår, du har under din barsel. Jeg har alene taget udgangspunkt i de rettigheder og muligheder du har ifølge barselsloven.

Forskellen mellem barselsloven og andre og mere gunstige vilkår under barsel er typisk, om du som gravid kan gå på graviditetsorlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel, eller om du har ret til løn under en del af din barsel.

De vilkår er fastsat i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Jeg har lavet en tjekliste, hvor jeg sikkert guider dig igennem de ting du bør undersøge, når du skal på barsel.

Jeg har også skrevet et indlæg om hvad du med fordel kan undersøge, når du skal på barsel som lønmodtager.

Få min hjælp til at få overblik over din barsel

Du har mulighed for at få min hjælp til at planlægge og beregne din barsel og få lavet en personlig barselsplan ud fra jeres ønsker og vilkår. Her er der inkluderet 2 timer af min tid til at lave den optimale barselsplan til dig og din familie.


Du har også mulighed for at investere i et tjek af din barselsplan. Det er for dig som allerede har rigtig godt styr på din barsel, og har en meget klar idé om hvordan orloven skal holdes og allerede har lavet et udkast til en barselsplan. I tjekket er der inkluderet 45 minutter af min tid til at tjekke efter, om den barselsplan du selv har lavet, holder sig inden for rammerne i barselslovgivningen.

Det hurtige overblik - tjeklisten

Hent tjeklisten hvor du får overblik over dine vilkår under barsel og de frister du skal overholde.
I tjeklisten har du alle de nødvendige oplysninger lige ved hånden, når du skal have overblik over dine muligheder for barsel og de vigtige frister, du skal overholde.

Du bliver helt skarp på:

 • Hvornår du kan gå på barsel
 • Hvordan din økonomi er under barsel
 • Hvornår du skal give din arbejdsgiver besked om din barsel
 • Hvornår du senest skal søge om barselsdagpenge

Om Barselseksperten

Jeg er Anne Line og jeg er din barselsekspert og dedikerede barselsnørd.

Min store passion er at hjælpe forældre, virksomheder og selvstændige med at få overblik over barselsreglerne, barselsplanlægningen, økonomien under barsel og det at håndtere en barselsorlov rent praktisk.

Siden 2007 har jeg arbejdet med barselsplanlægning, sagsbehandling og rådgivning om barselslovgivningen, og derfor ved jeg præcis, hvad du skal gøre, så du kommer sikkert igennem barsels-junglen og undgår alle faldgruberne.

Hvis du er i tvivl om jeg er den rette til at hjælpe dig i din konkrete situation, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er indehaver af Barselseksperten og det er altid mig du har kontakt med, når du kontakter Barselseksperten eller er kunde hos mig.

læs mere om barsel

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 1. Hej med dig.
  Kan du sende mig i en retning i forhold til reglerne for en forældre på førtidspension og den anden lønmodtager?
  Kan mor overføre alt barsel til far?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!